Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Класиран кандидат от конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица
16.11.2018
РЕШЕНИЕ За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица   Въз основа на Протокол от 15.11.2018 год., Комисията, назначена със Заповед № 221 от 31...
ПОКАНА
16.11.2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 66, ал. 3 от Закона за Местните данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на план –сметката на Община Перущица за 2018 година на разходите...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
15.11.2018
ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ГР. ПЕРУЩИЦА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2                       ...
Обявление за конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица
14.11.2018
О Б Я В Л Е Н И Е:   І. Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица. ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност: 1. Минимални и специфични изисквания: -...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
06.11.2018
Изх. № ТСУ – 502/4/06.11.2018г. ДО: КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА Относно:ПИ №099374, ПИ № 099380 зем. земи с НТП – жилищна...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
02.11.2018
Към Изх. № ТСУ-118-(19)/02.11.2018 г. ПРЕПИС С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО: ОЛГА КРЪСТИЛОВА С НАСТОЯЩ АДРЕС ГР. ПЛОВДИВ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС ГР. ПЕРУЩИЦА Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ...
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица
02.11.2018