Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

СЪОБЩЕНИЕ
18.08.2016
Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.64 от 16.08.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, за представен за разглеждане и приемане на проект за обект...
СЪОБЩЕНИЕ
18.08.2016
Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.64 от 16.08.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, за представен за разглеждане и приемане на проект за обект...
ОБЯВА
17.08.2016
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72Б, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР....
ОБЯВА
17.08.2016
  СФ "Инди - Рома 97" Проект: „От неактивни млади хора на пазара на труда – до практическа професионална реализация” Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.002-0147...
ОБЯВА ОТ ОСЗ - СТАМБОЛИЙСКИ
09.08.2016
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА...