Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Заповед № 107/14.04.2021г.
20.04.2021
Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 68, УПИ XVI-997 и УПИ XVII-998 по ЗРП на гр. Перущица.
Заповеди за новообразувани имоти в местност "Панов връх"
15.04.2021
Открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП/ на територия обхващаща част от територията на местност „Батен”, гр.Перущица,
15.04.2021
     Във връзка с изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ на 15.04.2021г. е открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП...
Информация за изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.101-0166-С002 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перущица“
15.04.2021
Заповед № 103/13.04.2021г
14.04.2021
        Относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за...
Служебно съобщение
01.04.2021
"Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в "Домашен социален патронаж" на част от кухненски блок, находящ се на първи етаж в ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица
Служебно съобщение
31.03.2021
Относно Заповеди на Кмета на община Перущица за възстановяване на имоти по Параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на община Перущица.
Решение за дейности с отпадъци
29.03.2021
На основание чл. 71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1,т.1 от Закона за управление на отпадъците.
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
26.03.2021
Обществено обсъждане на Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г.
22.03.2021
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове каним местната общност на обществено обсъждане на "Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на...