Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

О Б Я В А
17.10.2016
На основание Заповед №217/30.09.2016год. на Кмета на Общината е открита процедура публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение №13 с полезна площ от 13 кв.м...
График за работата на сметосъбирачната кола
17.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
07.10.2016
Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК   Публикувано в петък 07.10.2016 г. Валидно до 21.10.2016 г., 17:00 часа   Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен...
Съобщение за инвестиционно предложение
06.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Напредък по проект "Независим живот за гражданите на Перущица" за Септември 2016 г.
04.10.2016
НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО на проект BG05M9OP001-2.002-0138-С001 “Независим живот за гражданите на Перущица” за месец септември 2016 г.   И през месец септември продължава предоставянето на...