Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
16.05.2019
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ СЪГЛ. ЧЛ. 62 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
15.05.2019
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
15.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Служебно съобщение
14.05.2019
Вх. № ТСУ-169 -/2/ от 14.05.2019 г.   ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ГР. ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ СЪОБЩЕНИЕ Община Перущица, Област Пловдив, съобщава, че...
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1, вр. чл. 75 от Закона за водите
13.05.2019
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
13.05.2019
Вх.№ ТСУ-152-/3/ от 13.05.2019г. ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ГР. ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ   С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е...
СЪОБЩЕНИЕ от ръководството на община Перущица
10.05.2019
Уважаеми граждани и гости на град Перущица ! Мероприятията на 10 май 2019г. от 18:00 часа в Даново Училище – среща с писателя Калин Терзийски и от 19:00 часа на Площад „27 –ми Априлий“ – Концерт на...