Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ” ОБЯВЯВА:
07.08.2020
Прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи - 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на...
Съобщение ПУП-ПРЗ на част от кв.30 по регурационния план на гр. Перущица
06.08.2020
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
06.08.2020
О Б Я В А
06.08.2020
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА...
СЪОБЩЕНИЕ И КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА
03.08.2020
ДО АННА СЕМЕРДЖИЕВА ГР. ПЛОВДИВ ДО ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА ГР. ПЛОВДИВ ДО МАЯ ИЛИЕВА ГР. ПЛОВДИВ ДО РАДКА ЛАЗАРОВА ГР. ПЛОВДИВ ДО АЙВЪН ДЖОРДЖ КУПЕНОВ ГР. ПЛОВДИВ
О Б Я В Л Е Н И Е ! Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ
30.07.2020
Основни области на дейност на длъжността: Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице...
Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
30.07.2020
Основни области на дейност на длъжността: 1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата; 2. Осигуряване на...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
29.07.2020
НA ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2020г. община Перущица преминава към банково обслужване в "Банка ДСК" АД, поради което банковите сметки за...
„Топъл обяд“ за нуждаещи се и през август 2020 г.
29.07.2020
Със заповед на министъра на труда и социалната политика до 31 август 2020 г. е удължен срокът за изпълнение на дейностите по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“....
Констативен протокол
23.07.2020