Даново училище

Дановото училище е първото класно училище, където Хр. Г. Данов прилага взаимоучителната метода. За реставрацията и консервацията му община Перущица печели проект, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Реализацията на проекта включва:
- експозиционно и информационно пространство – в разположения централно салон на етажа. Предвидена е възможност за информиране на туристите чрез мултимедия
- учебно-занимателна и информационна функция за деца и ученици. Пресъздаване на атмосферата на възрожденското училище – писане на пясък и на дъски с тебешир,  чинове за писане с перо и мастило. Помещенията могат да бъдат използвани и за временни теоретични занимания и беседи
- изграждането на рампи за инвалиди и осветление около училището е част от благоустрояването на района.

„Даново училище“ е построено през 1850 година със собствени средства на родолюбивите и жадни за просвета перущенци. Първият учител в него е известният с книжовната си и издателска дейност български възрожденец Христо Груев Данов (1828-1911). Той въвежда светско образование по взаимоучителния метод, открива неделно училище и ратува за образование на момичетата.

За тригодишното си учителстване в Перущица, Христо Г. Данов подготвя плеяда бъдещи дейци на революционното движение, просвета и църковно дело. Там се е помещавало и народно читалище „Просвета“. Негови основатели са Христо Г. Данов, ръководителят на Априлското въстание в Перущица - учителя Петър Бонев, Димитър Малинчев, Братя Хаджитилеви, Костадин Хаджитанков и други участници във въстанието. В сградата нa училището през 1869 година Васил Левски основава таен революционен комитет. В бившето училище се помещава картинна галерия.