Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица

 

Въз основа на Протокол № 1 от 28.11.2018 год., Комисията , назначена със Заповед № 240 от 27.11.2018 г. на кмета на Община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, изготви настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „Главен инженер” на Община Перущица, както следва :

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Анастасия Гавраилова Мундева- Бакалова

II. Не допуска до конкурс кандидата:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
   

Допуснатите кандидати да се явят на конкурса за решаване на тест и провеждане на интервю на 13.12.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Община Перущица стая № 15.

29.11.2018