Защитена местност Перистица

Защитена местност “Перистица“ се намира в землището на Перущица и село Устина, община Родопи. Територията на защитената местност включва скален масив, разположен на юг от Перущица и вековна буково-дъбова гора. Скалният масив е местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на редица видове дневни и нощни птици.

Обявена е от Комитета по опазване на природната среда при Министерски съвет за историческо място.  Заради опазването на гнездовото местообитание на защитения изчезващ вид „Черен щъркел” и характерен ландшафт, „Перистица” е обявена за защитена местност. От 2007 година площта на защитената местност е актуализирана на 5,888 ха.

Стопанисва се и се охранява от община Перущица, община Родопи и от Държавно горско стопанство – Кричим, под контрола на РИОСВ – Пловдив.