Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2020 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
Заповед за въвеждане на система за достъп в административната сграда на община Перущица. 17 14.01.2020 PDF icon Заповед 17.pdf
Заповед за определяне на служител да изпълнява функциите на координатор по правата на хора с увреждания, съгласно изискванията на чл.18 от ЗХУ. 16 14.01.2020 PDF icon Заповед 16.pdf
Заповед за свикване на общинска Постоянно действаща епизоотична комисия. 14 10.01.2020 PDF icon Заповед 14.pdf
Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ с ИД№160.229, 160.230, 160.234, 160.237, 160.239, 160.240 по КК на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив за промяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ от земеделска земя за неземеделски нужди 13 10.01.2020 PDF icon Заповед 13.pdf
Заповед за актуализиран състав на Постоянно действаща общинска епизоотична комисия. 11 10.01.2020 PDF icon Заповед 11.pdf
Заповед за издаване на разрешения за поставяне, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти 1 02.01.2020 PDF icon Заповед 1.pdf