Информация за напредъка по изпълнение на проект "Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „ Осигуряване на топъл обяд 2016-2020

BG05FMOP001-03.02

 

ИНФОРМАЦИЯ

относно напредъка по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

 

На територията на община Перущица вече 2 години и половина се предоставя топъл обяд на 100 потребителя – лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП, семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.

Намаляването на броя на живеещите на територията на общината в бедност чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение – това е основната цел на проекта.

До 29 март 2019 г. са приети общо 241 заявления за участие в проекта и получаване на услугата „Обществена трапезария“.

В рамките на две години и половина общо с натрупване 178 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

В резерв от основните целеви групи 4 –ма кандидат – потребители очакват включване в проекта и получаване на услугата.

Ежедневно в работните дни на 100 потребителя се предоставя супа, основно ястие и хляб. Понякога има и десерт. По реда на ЗОП, външен изпълнител доставя хранителните продукти.

Лицата, които не спазват правилата за получаване на услугата са освобождавани и на тяхно място се включват чакащите кандидат-потребители класирани от Комисията за подбор.

За недопускане на разхищение на хранителни продукти, неполучения топъл обяд за деня се разпределя към чакащите от основните целеви групи и от допълнителната целева група – лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба No РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта.

Община Перущица спазва изискванията за избягване на двойно финансиране.

В резултат от изпълнение на дейностите по проекта се подобри качеството на живота и се намали броя на живеещите в бедност лица, като се предоставя топъл обяд , съобразен с нормите за здравословно и балансирано хранене.

Предоставянето на топъл обяд се допълва с предоставяне на следните съпътстващи мерки : възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ; ползване на административни общински услуги; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и друго, установено в съответствие с конкретни нужди и проблеми на целевите групи.

Изготвил : Надежда Дардова – координатор проект

29.03.2019 г.

гр. Перущица

29.03.2019
Документ: