Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. септември 2017 г.

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

И през месец септември 2017 г. продължи предоставянето на интегрирани социални услуги по проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ежедневно в работните дни за 79 потребителя се грижат 16 лични асистенти, 12 социални асистенти и 8 домашни помощника. Социалният работник предоставя здравна и друга подкрепа на потребителите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

Осъществен е вътрешен контрол при предоставяне на услугите в домовете на ползватели на услугите от техническия сътрудник на звеното и координатора на проекта.

На 19 и 20 септември се проведоха последните индивидуални супервизии с 2 –ма домашни помощника, 7 лични асистента и 9 социални асистента.

За подкрепа на потребителите на 21 септември 2017 г. се проведоха и последните 5 индивидуални срещи със специалист – външен изпълнител и социалния работник. Отчете се, че потребителите са доволни от предоставяните им социални услуги и от грижите на доставчиците.

По списък координаторът ежемесечно предоставя на нуждаещите се потребители необходимите им санитарни материали.

През месеца 2 потребителя напуснаха проекта (един поради смърт, а друг по собствено желание).

В края на месеца бе включен нов потребител.

Проведена бе съвместна среща на екипа по проекта във връзка с изпълнението на дейностите по проекта.

През м. септември 2017 г. изпълнението на проекта благоприятства и подобряването на качеството на живот и намаляването на социалната изолация на 79 потребители на социалните услуги и създаде заетост на 36 лица.

05.10.2017
Документ: