Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. октомври 2017 г.

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

По проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и през месец август 2017 г. продължи предоставянето на интегрирани социални услуги.

Ежедневно в работните дни за 81 потребителя се грижат 16 лични асистенти, 12 социални асистенти и 8 домашни помощника. Социалният работник предоставя здравна и друга подкрепа на потребителите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

Осъществен е вътрешен контрол при предоставяне на услугите в домовете на ползватели на услугите от техническия сътрудник на звеното, координатора на звеното и координатора на проекта.

По списък координаторът ежемесечно предоставя на нуждаещите се потребители необходимите им санитарни материали.

През месеца 1 потребител напусна проекта поради смърт, други 3-ма потребители не пожелаха за да бъдат обслужвани до края на м. ноември и не подписаха допълнително споразумение на 3 октомври 2017 г. По проекта се включиха нови 7 потребителя.

В края на месеца е проведена съвместна среща на екипа по проекта във връзка с изпълнението на дейностите по проекта.

През м. октомври 2017 г. изпълнението на проекта благоприятства и подобряването на качеството на живот и намаляването на социалната изолация на 81 потребители на социалните услуги и създаде заетост на 36 лица.

03.11.2017
Документ: