Конкурс за длъжност "Главен архитект"

О Б Я В Я В А

Конкурс за длъжността „Главен архитект“ на община Перущица

1. Кратко описание на длъжността:

Одобрява проекти за изменение на ПУП издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др. Ръководи Общинския експертен съвет по устройство на територия. Осъществява функции по ръководство, контролиране и координиране на дейностите в звено „Устройство на територия“.

2. Минимални специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1Образователна степен – магистър;

2.2Професионално направление –архитектура;

2.3Профисионален опит – 3 години;

2.4Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването и съгласно чл.5 ал. 2 от ЗУТ.

3. Допълнителни изисквания и квалификация:

• Компютърни умения – Word,Excel и специализирани софтуерни програми;

• Познаване на нормативната уредба за дейността на общините според ЗУТ и подзаконови нормативни актове по неговото прилагане; • Притежаване на необходимите компетентности : управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност, фокус към клиента.

4. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа:

• Решаване на писмен тест;

• Провеждане на интервю.

5.Необходими документи за участие:

5.1.Писмено заявление за участие;

5.2.Заверено копие от документ за самоличност;

5.3. Заверено копие от документ за трудов/осигурителен стаж удостоверяващ наличието на професионален опит;

5.4. Заверено копие от документ удостоверяващ пълна проектантска правоспособност;

5.5. Заверено копие от документ за придобита образователна квалификационна степен „магистър“;

5.6.Професионална автобиография;

5.7.Свидетелство за съдимост;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

При подаването на документите на всички кандидати се представя копие от длъжностна характеристика.

6.Място и срок за подаване на документите. Документите на кандидатите за участие в конкурса се подават в деловодството на община Перущица на ул. „Отец Паисий“ №2 , информационен център в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители всеки работен ден от 08,00ч. до 17, 00ч.

Местата, където ще се предоставя информация за конкурса и етапите от неговото провеждане, съобщения и друга информация , касаеща конкурса е интернет сайта на общината www.perushtitsa.bg. , секция новини и информационното табло с сградата на община Перущица.

7.Размер на основната заплата за длъжността „Главен архитект“. Размерът на минималната основната заплата за длъжността „Главен архитект“ е 680лв. При назначаване на служителя, индивидуалната основна месечна заплата ще се определи при спазване на изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

26.03.2019