Напредък по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ BG05FMOP001-03.02

 

ИНФОРМАЦИЯ

относно напредъка по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002

„Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020”

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г.

 

Повече от 2 години на територията на община Перущица се предоставя топъл обяд на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и лица, семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.

Основната цел на проекта е Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, живеещи на територията на община Перущица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

До 30 ноември 2018 г. са приети общо 220 заявление за участие в проекта и получаване на топъл обяд.

В рамките на две години и 4 месеца общо 165 лица с натрупване са сключили договор по проекта и получавали топъл обяд.

В резерв от основните целеви групи 5 кандидат-потребители очакват включване в проекта и получаване на топъл обяд.

Ежедневно в работните дни на 100 потребителя се предоставя супа, основно ястие и хляб. Понякога има и десерт.

Лицата, които не спазват правилата за получаване на топъл обяд са освобождавани и на тяхно място се включват кандидат потребители от чакащите класирани от Комисията за подбор.

С цел избягване на разхищението на хранителни продукти, се използва следния подход : при неполучен топъл обяд, той се разпределя към чакащите потребители от основните целеви групи и от допълнителна целева група - лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД -07-5 от 2008 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта.

Община Перущица спазва изискванията за избягване на двойно финансиране.

В резултат от изпълнение на дейностите по проекта се подобри качеството на живот и се намали броя на живеещите в бедност лица, като се предоставя топъл обяд, съобразен с нормите за здравословно и балансирано хранене.

 

30.11.2018г.                                                                               Надежда Дардова

гр.Перущица                                                                              Координатор проект

 

 

30.11.2018
Документ: