На вниманието на гроздо- и винопроизводителите

На 15 януари изтича срокът за подаване на декларациите за реколта от грозде за текущата винарска година и декларациите за произведени количества вино и мъст от последна реколта, съгласно чл. 42 и съответно - чл. 43 от Закона за виното и спиртните напитки. Декларация за реколта от грозде не подават производители, чиято реколта е изцяло предназначена за консумация в непреработен вид, за сушене или за директна преработка в гроздов сок, както и тези, чиито стопанства включват по-малко от 1 декар лозарска площ, реколтата от която няма да бъде обект на търговия или предават цялата получена реколта на кооперация. Декларация за произведени количества вино и мъст от последна реколта не подават производители, произвеждащи по-малко от 1 000 литра вино, което не е или няма да бъде обект на търговия, както и производители, които предават своята продукция от грозде на кооперация, подаваща декларация за произведени количества. Декларациите се подават в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските стопанства и обектите за винопроизводство или по поща.

Образци на декларациите са публикувани на сайта на Агенцията в поле „Декларации“, но могат да бъдат предоставени и на място при подаването им - гр. Пловдив 4000, Бул. „Санкт Петербург“ № 67, тел.: 032/622688, факс: 032/622688, plovdiv@eavw.com.

Неспазването на задължението за подаване на декларациите се наказва по реда на чл. 206 от Закона за виното и спиртните напитки. http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=2&submenuid=1142

10.01.2019
Документ: