На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

О Б Я В А

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 год.

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на декларация по чл. 69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ е до 31 юли 2019 год. В заявлението и декларацията се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост и др. доказващи правото на ползване.

Подаването на декларацията/заявлението се извършва в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Подаването на декларацията / заявлението е лично или чрез пълномощник.

При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване, собствениците и ползвателите подават декларация, съответно заявление. Новите обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за следващата стопанска година, освен случаите, когато са представени в срока по чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър и карта на масивите за ползване въз основа на данните от декларациите по чл.69 и заявленията по чл.70, регистъра на ЗС по Наредба 3/1999г. и др. Предварителните регистри и карти на масивите за ползване се обявяват в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната Областна дирекция „Земеделие”.

Съгласно чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август на следващата стопанска година по смисъла на §2,т.3 от Закона за арендата в земеделието.

В А Ж Н О

Собствениците и ползвателите, които не са подали декларация по чл. 69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ в срок до 31 юли, не могат да участват в сключването на споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЛОВДИВ

23.07.2019