Новини

ЗАУПОКОЙНА ПАНАХИДА В ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
03.10.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ЗАУПОКОЙНА ПАНАХИДА И ПОКЛОНЕНИЕ

В ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

 

На 5 ОКТОМВРИ 2018 г. (ПЕТЪК) От 17.00 ч.

в ЦЪРКВА „СВ. АТАНАСИЙ”  ГР. ПЕРУЩИЦА

ОбЯВЛЕНИЕ
01.10.2018

П Р Е П И С

Към изх.№ТСУ-118-(15)/01.10.2018 г.

 

ДО: ЛИЛЯНА НЕСТОРОВА

ОТ ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО НЕСТОРОВА,

ОбЯВЛЕНИЕ
01.10.2018

П Р Е П И С

 

Към изх.№ТСУ-118-(16)/01.10.2018 г.

 

ДО: ТАНЯ БАНКОВА

ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Власю Генов

Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО БАНКОВА,

 

Служебно съобщение
26.09.2018

П Р Е П И С

 

Към изх.№ТСУ-118-(16)/26.09.2018 г.

 

ДО: ИВАН ГЕОРГОВ ОТ ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

ДО: ПАВЛИНКА ВЛАШЕВА ОТ ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

Насл. на Власю Генов Собств. на ПИ №702.95,

СЪОБЩЕНИЕ
25.09.2018

Свободни работни места към 25.09.2018 год. от ДБТ "Родопи" гр. Пловдив

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
21.09.2018

Към Изх. № ТСУ-250-(4)/21.09.2018 г.

 

ПРЕПИС

 

ДО: БОЖИДАР ЯНЧЕВ от ГР. ПЛОВДИВ Насл. на Катя Янчева Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909, КВС на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

Служебно съобщение
20.09.2018

П Р Е П И С

Към изх.№ТСУ-118-(16)/20.09.2018 г.

ДО: КАТЕРИНА ИВАНОВА С. ТУРОКОВЦИ ОБЛ. ПЕРНИК ОБЩ. ТРЪН Насл. на Власю Генов Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Служебно съобщение
20.09.2018

В А Ж Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Община Перущица, гр. Перущица, обл. Пловдив, съобщава на гражданите на гр. Перущица, че със Заповед №РД-16-20/20.10.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е изготвена кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Перущица, общ. Перущица с Изпълнител по Договора „ Консултантска агенция АРГУС“ ООД, гр. София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед №931 от 25.09.2002 г.

РЕШЕНИЕ
19.09.2018

За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ в община Перущица

 

Въз основа на протокол от 18.09.2018 год, Комисията, назначена със Заповед № 186 от 05.09.2018 г. на кмета на община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, класира от кандидатите за длъжността „Главен експерт Стопански дейности” в община Перущица, както следва :

110 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
18.09.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

110 г. ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

  

На 22 септември 2018 г. (събота)

Страници