Новини

В А Ж Н О ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
09.12.2019

В А Ж Н О

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
09.12.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Одобряване на проект за: „ПУП-Парцеларен план за поливен тръбопровод, местност „Тировете“
06.12.2019

Вх. № ТСУ-383-(6)/06.12.2019г.

 

ДО:

ПУП-Парцеларен план за поливен тръбопровод,м. „Тировете“, землище на гр. Перущица, Община Перущица.
06.12.2019

      Уведомление за издадена Заповед № 343/05.12.2019 г. на Зам.

Проект за изменение на част от кв.114 и кв.115 по план за регулация и застрояване на гр. Перущица
06.12.2019

Уведомяваме Ви за издадена Заповед № 344/05.12.2019 г. на Зам .- Кмет на Община Перущица за одобряване на : „ Проект за изменение на част от кв.114 и кв.115 по план за регулация и застрояване на гр.

ЗАПОВЕД № 342/04.12.2019Г. ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ
05.12.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП - ПРЗ ЗА ЯЗОВИР "БАТЕН"
04.12.2019

Към изх.

ПУП за обект: „Автомивка, химическо чистене и пране на килими“
02.12.2019

Към изх.

Обсъждане на проект на такса битови отпадъци на Община Перущица за 2020 година.
27.11.2019

ПОКАНА

 

ЗАПОВЕД № 325/18.11.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
18.11.2019

     Заповед № 325/18.11.2019г. за отмяна на Заповед № 307/23.10.2019г. за търг с явно наддаване, за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на преместваеми търговски съоръжения/павилиони/.

Страници