Новини

Класиран кандидат от конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица
16.11.2018

РЕШЕНИЕ

За обявен класиран кандидат от конкурс за

длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица

 

ПОКАНА
16.11.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 66, ал. 3 от Закона за Местните данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на план –сметката на Община Перущица за 2019 година на разходите за сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване.

Дата на провеждане на обсъждането: 14 декември 2018 година (петък) от 16.00 часа.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
15.11.2018

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА

ГР. ПЕРУЩИЦА

Обявление за конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица
14.11.2018

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

І. Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност:

1. Минимални и специфични изисквания:

- образователна степен – бакалавър;

- Ранг – IV младши;

- Правоотношение – служебно;

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
06.11.2018

Изх. № ТСУ – 502/4/06.11.2018г.

ДО: КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Относно:ПИ №099374, ПИ № 099380 зем. земи с НТП – жилищна територия с неустановен собственик и ПИ № 099446 и ПИ № 099468 – полски път на Община Перущица, м. „ Керена“, земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
02.11.2018

Към Изх. № ТСУ-118-(19)/02.11.2018 г.

ПРЕПИС

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: ОЛГА КРЪСТИЛОВА С НАСТОЯЩ АДРЕС ГР. ПЛОВДИВ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС ГР. ПЕРУЩИЦА

Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТИЛОВА,

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица
02.11.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
01.11.2018

В навечерието на Деня на Народните будители учениците от ОУ „Петър Бонев“ преминаха в традиционното празнично шествие през целия град до Дановото училище, където поднесоха венец и представиха музикално-поетична програма. Кметът на община Перущица Ради Минчев поздрави всички съвременни будители, като им пожела да чувстват гордост от призванието си на духовни водачи и удовлетворение от добре свършената работа.

Граници на услугата по събиране и извозване на битови отпадъци
31.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
30.10.2018

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СЪОБЩАВА

Страници