Новини

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
22.01.2019

Изх. № ТСУ-502-(9)/22.01.2019 г.

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Относно:

ПИ №099374, ПИ № 099380

зем. земи с НТП – жилищна територия с неустановен собственик

и ПИ № 099446 и ПИ № 099468 – полски път на Община Перущица,

м. „ Керена“, земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
18.01.2019

Относно: Уведомяване на собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ.

Обичая "Къпанки"
18.01.2019

Обичая "Къпанки" в Перущица е единствен по нашите земи. Община Перущица кани всички младоженци да заявят участие и да съхраним традицията на родна Перущица. 

Ново местоположение на Общински служби по земеделие „Пловдив“ и „Родопи“
15.01.2019

От понеделник, 14.01.2019 г., новото местоположение на Общински служби по земеделие „Пловдив“ и „Родопи“ е на адрес улица „Брезовско шосе“ №32 /ИЗК МАРИЦА/.Сградата се намира в двора на ИЗК „МАРИЦА“. Достъпът до общинските служби ще става през входа на ИЗК Марица , който се намира на последна спирка на автобусите № 12 и № 15 .

Решение за преценка необходимостта от ОВОС
14.01.2019

       Решение за преценка необходимостта от ОВОС с № ПВ-5-ПР/2019г. на инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация зя разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци", издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 17.01.2019г.
11.01.2019
Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 18.01.2019г.
11.01.2019
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
10.01.2019

На 15 януари изтича срокът за подаване на декларациите за реколта от грозде за текущата винарска година и декларациите за произведени количества вино и мъст от последна реколта, съгласно чл. 42 и съответно - чл. 43 от Закона за виното и спиртните напитки.

ЗАПОВЕД
09.01.2019

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Перущица и Предложение с вх. № 2584/19.12.2018г. от Районна прокуратура - гр. Пловдив.

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 16.01.2019г.
09.01.2019

Страници