Новини

Свикване на първо заседание на новоизбрания ОбС-Перущица
06.11.2019

 

ОБЩИНА  ПЕРУЩИЦА 

Решение № 09-ДО-1122-01/29.10.2019г. на "ГАП-07" ЕООД за дейности с отпадъци по ЗУО
05.11.2019
Служебно съобщение за обект: „ Автомивка, химическо чистене и пране на килими“ в имот с индефикатор 55909.99.477, м. „ Керена“, земл. на гр Перущица, Община Перущица, обл. Пловдив.
05.11.2019

Вх. № ТСУ- 146 - (20) / 05.11.2019 г.

ДО: ИВАН ВИТАНОВ

ИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Съгл. Решение № 70, Протокол №10 /30.09.2019 г.

на Общински съвет – Перущица

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

Заинтересовано лице за имоти с индетификатор с № 55909.99938, 55909.501.941, 55909.501.9502 одобрени със Заповед на КККР №РД-18-270/02.05.2019 г. на ИД на АГКК.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Служебно съобщение за обект: „ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ“
05.11.2019

Вх. № ТСУ-401-(5)/05.11.2019г.

ДО: ИВАН ВИТАНОВ ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

съгласно Решение № 70, Протокол №10/30.09.2019 г.

на Общински съвет - Перущица УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Заинтересовано лице по реда на чл.131 от ЗУТ за поземлен имот ЧОС на Община Перущица с идентификатор: № 55909.210.141, м. „ Чил тепе“, НТП - нива съгл. одобрена със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. КК и КР на Община Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Проект за: „ ПУП- ПРЗ за обект: „ СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“
31.10.2019
Нарушено водоподаване на 30.10.2019г.
30.10.2019

       Уведомяваме гражданите на гр. Перущица, че на 30.10.2019г., на ул. "Хайдушка" ще бъде нарушено водоподаването, поради авария.

Служебно съобщение относно издадено Разрешение за строеж
29.10.2019
Служебно съобщение относно допълване на Разрешение за строеж
29.10.2019
Дезинфекция/хлориране на питейната вода
24.10.2019

Уведомяваме гражданите на гр.Перущица,

че по информация на ВиК-Пловдив на 25.10.2019г. от 10 часа до 12 часа

ще се извърши профилактика, поради което водата ще бъде силно хлорирана.

Заповед относно график на работа на сметосъбирачната кола
18.10.2019

Страници