Новини

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦА“
28.11.2017

ПО СЛУЧАЙ НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ ЗА ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА“ ГР. ПЛОВДИВ.

В КАМПАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВСИЧКИ ДЕЦА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ДАРЯТ НОВИ ИЛИ УПОТРЕБЯВАНИ, НО В МНОГО ДОБРО СЪСТОЯНИЕ – ЗАБАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ, КНИГИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, СУВЕНИРИ, ИГРАЧКИ ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ.

ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИЯ И ПРЕГЛЕД ЗА ХОРА СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
27.11.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ «КАРДИОЛОГИЧНА ГРИЖА ЗА ДЪЛЪГ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ»

СЪОБЩЕНИЕ
23.11.2017

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Обявление за провеждане на конкурс
23.11.2017
Покана за участие в заключителна конференция по Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“
20.11.2017

На 21.11.2017 г. от 10,30 ч. в ритуалната зала на НЧ „Просвета - 1862“ гр. Перущица ще се проведе заключителна конференция по проект “Независим живот за гражданите на Перущица“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, по договор № BG05M9OP001-2.002-0138-С003.

Община Перущица кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят

Профилактика от ВиК в югоизточната част на града
14.11.2017

По информация на ВиК-Пловдив, водоподаването в югоизточната част на града ще бъде спряно в рамките на 1-2 часа на 15.11.2017г.(сряда), поради необходимост от профилактика.

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
09.11.2017

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ
07.11.2017

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 26.10.2017г., на фирма „ГАП-07“ ЕООД, с Управител: Петър Георгиев Стоянов, област Пловдив, община Марица, с. Войводиново, ул. „Александър Стамболийски“ № 1б.

 

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. октомври 2017 г.
03.11.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ
01.11.2017

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед №184/18.10.2017 г. на Кмета на Община Перущица на основание чл.124а, ал.2 и чл.133, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ за Допускане изработване на „ПУП – ПРЗ за ПИ №710.98 – за рекреационна дейност (вилно застрояване), м. „ Панов връх“, извадка от изработвания проект за ПУП – ПУР „ Селищно образувание“ – вилна зона м. „Панов връх“ по искане с вх. № ТСУ-520/27.10.2016 г. от Тихомир Милчев Алексиев, собственик на ПИ №710.98, по плана новообразуваните имоти, одобрен със Заповед ЗД -00-393/19.11.20008 г.

Страници