Новини

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ - 8 АПРИЛ
05.04.2018

По традиция в Община Перущица се отбелязва Международния ден на ромите - 8 април.

Празничната програма ще се състои на 9 април 2018 г. (понеделник) от 17,00 часа в квартал "Запад" гр. Перущица.

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
03.04.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

ЗА ИМОТ №000432 – ПОЛСКИ ПЪТ, ЕКАТТЕ 55909, ЗЕМЛ. НА ГР. ПЕРУЩИЦА

ОБЩ. ПЕРУЩИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА

 

С Л У Ж Е Б Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

 

20 ГОДИНИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
30.03.2018

Община Перущица отбеляза своя 20-годишен юбилей с откриване на експозиция „Кметовете на град и Община Перущица“ . Градът има 53 на брой кметове до момента, всеки записал името си в историята ѝ. Присъстващите граждани, гости и общинска администрация почетоха с едноминутно мълчание паметта на тези, които вече не са сред живите. Експозицията беше представена от директора на Историческия музей Веселина Вачкова, която подчерта, че за голяма част от управниците липсва точна библиография и фотографии, и призова потомците им да съдействат с предоставянето на снимков материал и информация.

СЪОБЩЕНИЕ
30.03.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В администрацията на община Перущица постъпи уведомление с вх. №632 от 23.03.2018 от Инициативен комитет. Целта на същия е да посочи 1/5 от избирателите на Общината и на основание чл.23, ал.4, т.3 от ЗМСМА да се свика сесия на Общински съвет Перущица.

ОБЯВЛЕНИЕ
30.03.2018

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщение до земеделските производители
30.03.2018

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2018

/ОПОЗНАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ/.

ГРАФИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ГР.ПЕРУЩИЦА Е КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВИ ПЕРИОД: 10.04.2018 г. - 13.04.2018 г.

Перущица отбелязва 20 години от обявяването ѝ за самостоятелна община
28.03.2018

Перущица е обявена за община с Указ №111 от 30.03.1998 г. на Президента на Република България. Вече 20 години Община Перущица функционира като самостоятелна административно-териториална единица на местното самоуправление. Във връзка с юбилея са подготвени редица културни мероприятия.

ОБЯВЛЕНИЕ
28.03.2018

Изх.№ТСУ-33-15/28.03.2018 г.

 

ДО:

Наследник на Георги Иванов Косев

Собственик. на ПИ №260287, м. „ Пенова круша“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ВИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

УЛ. „ ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ № 16

ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

ОБЯВЛЕНИЕ
28.03.2018

Изх.№ТСУ-33-14/28.03.2018 г.

 

ДО:

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

Ж.К. „ ТРАКИЯ“, БЛ. 148, ВХ.В, ЕТ.7, АП.21

ГР. ПЛОВДИВ

 

Наследник на Стоян Иванов Стоянов

Собств. на ПИ №099069, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

 

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
21.03.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Страници