Новини

РЕШЕНИЕ ИЗХ. № ОВОС-1361-8/05.11.2019Г. НА "ХИДРОЙОНИКС" ЕООД
12.11.2019

    Информация по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП "Инсталиране и пускане в употреба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от черни метали - технологичен отпадък от собствено производство" в гр. Перущица, ул. "Георги Бенковски" № 26 УПИ 1-165, кв. 12, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2019Г.
12.11.2019

       Във връзка с гроздоберната кампания 2019г., напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2019г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив. 

       Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009г. е най-късно до 15 януари.

Нарушено водоподаване на 11.11.2019 г.
11.11.2019

Уважаеми граждани на град Перущица,

Във връзка с аварии на ВиК мрежата, в градът е спряло водоподаването. От ВиК дружеството ни уведомиха, че аварията е отстранета и водоподаването ще се възстанови до 22,00 часа - поетапно и навсякъде.

 

 

Нарушено водоподаване на 07.11.2019г.
07.11.2019

        Уведомяваме гражданите на гр.Перущица, че на .07.11.2019г. (четвъртък) ще бъде нарушено водоподаването на града, поради авария на ВиК. Извиняваме се за причиненото неудобство.

Празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка в село Устина организиран от МИГ "Перущица-Родопи"
07.11.2019

На 9 ноември /събота/ от 10:30 часа в двора на Вила Юстина, в центъра на село Устина ще се проведе празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка. Събитието е част от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 към Европейския Земеделски Фонд. Организатори са Сдружение Местна инициативна група Перущица - Родопи.

Решение № 09-ДО-1089-05/31.10.2019г
07.11.2019
Свикване на първо заседание на новоизбрания ОбС-Перущица
06.11.2019

 

ОБЩИНА  ПЕРУЩИЦА 

Празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка в село Устина
06.11.2019

Празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка в село Устина

     На 9 ноември, събота, от 10:30 часа в двора на Вила Юстина, в центъра на село Устина ще се проведе празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка. Събитието е част от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 към Европейския Земеделски Фонд. Организатори са Сдружение Местна инициативна група Перущица - Родопи.

Служебно съобщение за обект: „ Автомивка, химическо чистене и пране на килими“ в имот с индефикатор 55909.99.477, м. „ Керена“, земл. на гр Перущица, Община Перущица, обл. Пловдив.
05.11.2019

Вх. № ТСУ- 146 - (20) / 05.11.2019 г.

ДО: ИВАН ВИТАНОВ

ИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Съгл. Решение № 70, Протокол №10 /30.09.2019 г.

на Общински съвет – Перущица

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

Заинтересовано лице за имоти с индетификатор с № 55909.99938, 55909.501.941, 55909.501.9502 одобрени със Заповед на КККР №РД-18-270/02.05.2019 г. на ИД на АГКК.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Служебно съобщение за обект: „ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ“
05.11.2019

Вх. № ТСУ-401-(5)/05.11.2019г.

ДО: ИВАН ВИТАНОВ ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

съгласно Решение № 70, Протокол №10/30.09.2019 г.

на Общински съвет - Перущица УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Заинтересовано лице по реда на чл.131 от ЗУТ за поземлен имот ЧОС на Община Перущица с идентификатор: № 55909.210.141, м. „ Чил тепе“, НТП - нива съгл. одобрена със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. КК и КР на Община Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Страници