Новини

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
27.07.2018

Изх. № ТСУ-316-2/ 27.07.2018г.

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.07.2018

Вх. № ТСУ-334-(2)27.07.2018г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
26.07.2018

Изх.№ ТСУ-109 (9)/26.07.2018 г.

 

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

ИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,

Съгл. Заповед №206/21.09.2016 г.

Г-Н ЙОРДАН НЕДКОВ ТИЛЕВ

 

Собственост на имот 501. 9558 и 501.9559

Улична мрежа на Община Перущица

 

АКЦИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
17.07.2018

Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив, съвместно с Община Перущица, организира Акция за безвъзмездно кръводаряване.

Мобилна кола на Кръвен център Пловдив ще бъде на централния площад в гр. Перущица на 23 юли 2018 г. от 9,00 до 12,30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ
17.07.2018

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, е издадена Заповед №142/13.07.2018 г. на Кмета на Община Перущица за Допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XV и XIV от кв.70 по ЗРП на гр. Перущица, одобрен със Заповед №509/22.06.1989 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
17.07.2018

О Б Я В А

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОД.

 

Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по чл.69 /по образец/, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

 

БОЯН ПЕТРОВ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕРУЩИЦА
16.07.2018

НА 14 ЮЛИ 2018 г. В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПЕРУЩИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА БОЯН ПЕТРОВ ПОСМЪРТНО С ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ. ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕРУЩИЦА ИВАН МУРОВ, КМЕТЪТ РАДИ МИНЧЕВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ДЯДОТО ПО МАЙЧИНА ЛИНИЯ - БОЯН МОЧЕВ, СЕСТРАТА НА БОЯН - АЛЕКСАНДРА, РОДНИНИ, МНОГО ПЕРУЩИНЦИ, КОИТО ПОЗНАВАХА И ОБИЧАХА БОЯН.

ОБЯВЛЕНИЕ
13.07.2018

Към изх. № ТСУ-33- (25)/13.07.2018 г.

ДО:

Наследници на Б. Н. Д.

Собств. на ПИ №099053, № 099054, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

Р. И. Д.

Ж.К „ ТРАКИЯ“ БЛ. 149, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.14

ГР. ПЛОВДИВ

 

М. К. М.

УЛ. „ ИЛИНДЕН“№ 16, ВХ. А, ЕТ.6, АП.16

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ГР. КАЗАНЛЪК

 

Б. К. Д.

ОбЯВЛЕНИЕ
13.07.2018

Към изх. №ТСУ-33-(28)/13.07.2018 г.

 

ДО:

Насл. на П. С. Г

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

Н. М. Г.

Ж.К. „ ТРАКИЯ“ №183, ВХ.А, ЕТ.2, АП.6

ГР. ПЛОВДИВ

 

Б. И. Г.

Ж.К. „ ТРАКИЯ“ №143, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.14

ГР. ПЛОВДИВ

 

Д. С. Г

Церемония за връчване на Грамота и Почетен плакет на Община Перущица посмъртно на Боян Петров
12.07.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ

на официална церемония

за връчване на

Грамота и Почетен плакет на Община Перущица

на БОЯН ПЕТРОВ – УДОСТОЕН ПОСМЪРТНО СЪС ЗВАНИЕ

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕРУЩИЦА"

 

Страници