Новини

РЕШЕНИЕ
19.09.2018

За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ в община Перущица

 

Въз основа на протокол от 18.09.2018 год, Комисията, назначена със Заповед № 186 от 05.09.2018 г. на кмета на община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, класира от кандидатите за длъжността „Главен експерт Стопански дейности” в община Перущица, както следва :

110 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
18.09.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

110 г. ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

  

На 22 септември 2018 г. (събота)

Кампания „Да изчистим България заедно“ 2018 г.
17.09.2018

Кампания „Да изчистим България заедно“ 2018 г.

КОМПЛЕКСНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
17.09.2018

НА 26.09.2018 г. (СРЯДА) от 9,00 до 12,00 ч. в МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГР. ПЕРУЩИЦА,

Д-Р ЛУКАНОВ СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ, ЩЕ ПРОВЕДЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ С АМЕРИКАНСКИ УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ „АХИЛЕС ЕКСПРЕС“ - ЦЕНА 10 ЛВ. РЕВМАТОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ – ЦЕНА – 15 ЛВ.

Служебно съобщение
14.09.2018

       Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.76 от 14.09.2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано, Решение № 76, по Протокол № 80 / 27.08.2018 г. на Общински съвет - гр. Перущица, Община Перущица, за одобряване на: „Проект за изменение на ПУП –ПР *План за регулация* за УПИ IV-1807 и задънена улица (тупик) за достъп до УПИ II-1808 и III-1808, кв.3 по КРП на гр. Перущица от 1989 г.

       Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в „ Държавен вестник“ пред Административен съд-Пловдив чрез Община Перущица.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
14.09.2018

Вх.№ ТСУ-250-(2)/14.09.2018 г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

ЗА ИМОТ №000432 – ПОЛСКИ ПЪТ, ЕКАТТЕ 55909, ЗЕМЛ. НА ГР. ПЕРУЩИЦА ОБЩ. ПЕРУЩИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

 

 

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ на община Перущица
10.09.2018

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности “ на община Перущица

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
07.09.2018

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-река Перущинска, с цел - "Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" - изграждане на подпорна стена по източния бряг на река Перущинска в участъка  от стар римски мост до покритата част на реката в регулационните граници на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОТБЕЛЯЗА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
06.09.2018

Бунтовна и патриотична Перущица отбеляза 133-та годишнина от Съединението на България. Днес тържествената програма започна с церемония по издигане на националното знаме, след която Отец Симеон отслужи тържествен молебен. Кметът на община Перущица Ради Минчев поздрави всички перущинци и българи по повод празника, като отбеляза, че „Съединението на Княжество България и Източна Румелия е своебразен връх в осъществяване единството на българския народ“. Състави и самодейци при НЧ „Просвета – 1862“ гр. Перущица представиха литературно-музикална програма на централния площад.

Завишено съдържание на хлор в питейната вода
04.09.2018

Във връзка с получено уведомление от ВиК-Пловдив, район Кричим, информираме гражданите на Община Перущица, че във връзка с провеждане на планувана профилактика на ВиК мрежи за срок от 24 часа считано от:

на 05.09.2018г. /сряда/

в питейната вода ще има завишено съдържание на хлор в допустимите норми.

Страници