Новини

ОБЯВА
15.03.2018

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
14.03.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

Собственик на ПИ №099470, ПИ 099466 – полски пътища,

ПИ 099008 – нива, нам. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

СЪОБЩЕНИЕ
08.03.2018

ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

 

Във връзка с постъпило в община Перущица разпореждане на Районна прокуратура гр. Пловдив, относно отглеждане на кучета – домашни любимци, общинска администрация-Перущица започва проверки за спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и местната нормативна уредба, а именно:

Служебно съобщение
07.03.2018

ДО: ЙОРДАНКА КИРИЛОВА МАРКОВА

УЛ. „ ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ“ №37

ГР. КАРЛОВО 

Насл. на Димитър Иванов Рупчев,

Собственик на УПИ II – 1808, кв. 3 по ЗРП на гр. Перущица

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

Съобщение
01.03.2018

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 140 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО
28.02.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА

ПО ПОВОД

140 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО

На 3 МАРТ 2018 г. (събота) От 10,30 ч.

На Централен площад „27-ми априлий“  Гр. Перущица

СЪОБЩЕНИЕ
23.02.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 71, ал. 1, т. 1,2,3,6 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в

горските територии – държавна и общинска собственост

 

Концерт на Тони Димитрова в гр.Перущица
22.02.2018

„Моите неизпратени писма”- чаровната любимка на българите - Тони Димитрова с бутиков концерт-спектакъл в Перущица.

Концертът е в съпровод на Симфоничен оркестър и рок група диригент Левон Манукян. Само на 03 Април /вторник/ от 19ч. в Спортна зала-Перущица.

СЪОБЩЕНИЕ
22.02.2018

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

СЪБОР НА ТОДОРОВДЕН
21.02.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ

НА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА ТОДОРОВДЕН

На 24.02. 2018 г. (събота) от 12,00 ч.

в местност МАНАСТИРА

Страници