Новини

Служебно съобщение за обект: „ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ“
05.11.2019

Вх. № ТСУ-401-(5)/05.11.2019г.

ДО: ИВАН ВИТАНОВ ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

съгласно Решение № 70, Протокол №10/30.09.2019 г.

на Общински съвет - Перущица УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Заинтересовано лице по реда на чл.131 от ЗУТ за поземлен имот ЧОС на Община Перущица с идентификатор: № 55909.210.141, м. „ Чил тепе“, НТП - нива съгл. одобрена със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. КК и КР на Община Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Проект за: „ ПУП- ПРЗ за обект: „ СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“
31.10.2019
Нарушено водоподаване на 30.10.2019г.
30.10.2019

       Уведомяваме гражданите на гр. Перущица, че на 30.10.2019г., на ул. "Хайдушка" ще бъде нарушено водоподаването, поради авария.

Служебно съобщение относно издадено Разрешение за строеж
29.10.2019
Служебно съобщение относно допълване на Разрешение за строеж
29.10.2019
Дезинфекция/хлориране на питейната вода
24.10.2019

Уведомяваме гражданите на гр.Перущица,

че по информация на ВиК-Пловдив на 25.10.2019г. от 10 часа до 12 часа

ще се извърши профилактика, поради което водата ще бъде силно хлорирана.

Заповед относно график на работа на сметосъбирачната кола
18.10.2019
МИГ "Перущица-Родопи" с одобрен проект за транснационално партньорство с Гърция и Франция
17.10.2019

На 01.10.2019 г. беше одобрен проект на МИГ Перущица-Родопи за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Уведомление ОВОС "Инсталиране и пускане в употреба на уредба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от черни метали- технологичен отпадък от собствено производство
15.10.2019

       РИОСВ-гр. Пловдив уведомява община Перущица за постъпила допълнителна информация с вх. № ОВОС-1361-4/26.09.2019г. за инвестиционно предложение: "Инсталиране и пускане в употреба на уредба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от черни метали- технологичен отпадък от собствено производство" в УПИ 1-165, кв. 12, с възложител "КРИС-МАРИ-ДАЧ" ООД.

Заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 год.
11.10.2019

Страници