Новини

Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП
23.03.2015
Заповед във връзка с чл. 1 от Закона за защита при бедствия, възникналите влачища на територията на Община Перущица и констативен протокол от общинската комисия
20.03.2015
О Б Я В А
18.03.2015

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, представлявана от Ради Минчев – кмет на общината,

с адрес: гр.Перущица, ул.”Отец Паисий”, № 2,

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
17.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ

/по чл.20, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Перущица, област Пловдив, изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

ПОКАНА
12.03.2015

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г., каним местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2014 година.

Продажба на дървесина на физически лица за собствени нужди
10.03.2015

Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян утвърди списък с количествата дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по категории дървесина. В приложените материали са описани количествата дървесина по категории.

Обява за обучение по по професия „Екскурзовод“
10.03.2015

От 20.03.2015 до 05.05.2015 год. в ПГЛВ „Христо Ботев“ гр. Перущица ще се проведе обучение по професия „Екскурзовод“.

Обучаваща организация: „Фондация за социални инвестиции и ресурси гр. София“
Срок на обучението: два месеца
Брой часове: 300 ч. (теория 97 ч., практика 203 ч.)
Цена на обучението - 300 лв.

За записване: С. Кирчева - 0882/946-331;  М. Николова – 0884/067-959

Представяне на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица
09.03.2015

На 6 март в Перущица, в присъствието на Кмета на община Перущица Ради Минчев, Председателя на Общинския съвет-Перущица Иван Муров, Председателя на МИГ „Тракийско-Родопска яка” Георги Ташев, беше представен проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица” ИД  № 52/3/3131579 финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” на Програмата за развитие на селските райони. Проектът се изпълнява от Туристическо дружество „Върховръх”- Перущица. Проектът е на обща стойност 387 927 лв.

Изменение на ПУП
05.03.2015

Със заповед на Кмета на община Перущица се допуска за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване и РУП за УПИ III-1277 от кв.113 по ЗРП на гр. Перущица.
Проектът следва да се изготви от лица с проектантска правоспособност, в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, при съблюдаване на нормативните изисквания в ЗУТ.

Изменение на ПУП и застрояване
05.03.2015

Със заповед на Кмета на община Перущица се допуска за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VI-2005, 2007 от кв.41 по ЗРП на гр. Перщица с отреждане на производствена и складова дейност и свободно застрояване, съобразено с изискванията за устройствена зона Пп.
Проектът ще се изготви от лица с проектантска правоспособност, в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, при съблюдаване на нормативните изисквания в ЗУТ.

Страници