Новини

Проект за: „ ПУП- ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – обслужваща, складова и производствена дейност за обект: „ ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ“ в имот с индефикатор 55909.210.406 по КК на
11.10.2019

Вх. № ТСУ-413/11.10.2019г.

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

Заинтересовано лице по реда на чл.131 от ЗУТ

за поземлен имот ЧОС на Община Перущица

с идентификатор: № 55909.210.141, м. „ Чил тепе“,

НТП - нива съгл. одобрена със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. КК и КР на Община Перущица.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Издадена скица с виза за проучване и проектиране на инвестиционен проект
09.10.2019
Нарушено водоподаване на 10.10.2019г.
09.10.2019

Уведомяваме гражданите на гр.Перущица,

че на 10.10.2019г. (четвъртък) от 09:00ч. до 12:00ч.

ще бъде спряно ел. захранване на помпена станция №1 (Пастуша),

поради, което ще бъде нарушено водоподаването.

Контакти на ОПУ-Пловдив
08.10.2019

Уважаеми Граждани,

във връзка с безопасната експлоатация на републиканските пътища на територията на област Пловдив,

Ви предоставяме актуални контакти с Областно Пътно Управление - Пловдив:

тел. 0885 444 007 и 032 278 022;

официална електронна поща на ОУП-Пловдив: opu_plovdiv@api.bg

СЪОБЩЕНИЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
07.10.2019

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

        ЗА ДА БЪДЕТЕ ОБСЛУЖВАНИ ОТ СМЕТОСЪБИРАЩИЯТ КАМИОН, ВСИЧКИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СЛЕДВА ДА СЕ СПИРАТ ПО НАЧИН, КОЙТО НЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВА СВОБОДНОТО ПРЕМИНАВАНЕ ПО ПЪТЯ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ОТДЕЛ „ЧИСТОТА“.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Заповед във връзка с чл.21, т.7 и чл.41, т.8 от Наредба №1
07.10.2019
Служебно съобщение до наследниците на Георги Илиев
04.10.2019
Нарушено водоподаване на 08.10.2019г.
04.10.2019

Уведомяваме гражданите на гр.Перущица,

че на 08.10.2019г. (Вторник) от 09:00ч. до 12:00ч. ще бъде спряно ел. захранване на помпена станция №2 (Кричим),

поради, което ще бъде нарушено водоподаването.

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“
01.10.2019
Решение № 09-ДО-1089 от 24.09.2019г.
30.09.2019

Страници