Новини

Обявление за конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица
14.11.2018

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

І. Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в Община Перущица.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност:

1. Минимални и специфични изисквания:

- образователна степен – бакалавър;

- Ранг – IV младши;

- Правоотношение – служебно;

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
06.11.2018

Изх. № ТСУ – 502/4/06.11.2018г.

ДО: КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Относно:ПИ №099374, ПИ № 099380 зем. земи с НТП – жилищна територия с неустановен собственик и ПИ № 099446 и ПИ № 099468 – полски път на Община Перущица, м. „ Керена“, земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
02.11.2018

Към Изх. № ТСУ-118-(19)/02.11.2018 г.

ПРЕПИС

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: ОЛГА КРЪСТИЛОВА С НАСТОЯЩ АДРЕС ГР. ПЛОВДИВ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС ГР. ПЕРУЩИЦА

Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТИЛОВА,

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица
02.11.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
01.11.2018

В навечерието на Деня на Народните будители учениците от ОУ „Петър Бонев“ преминаха в традиционното празнично шествие през целия град до Дановото училище, където поднесоха венец и представиха музикално-поетична програма. Кметът на община Перущица Ради Минчев поздрави всички съвременни будители, като им пожела да чувстват гордост от призванието си на духовни водачи и удовлетворение от добре свършената работа.

Граници на услугата по събиране и извозване на битови отпадъци
31.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
30.10.2018

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СЪОБЩАВА

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
29.10.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

КАНИ ГРАЖДАНИТЕ

НА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Решение № 09-ДО-1127/09.10.2018г. за прекратяване на действие на разрешение за дейности с отпадъци
23.10.2018
Служебно съобщение
22.10.2018

Изх.№ ХСД-146-1/22.10.2018г.

ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.149 ал.1 от ЗУТ и по реда на чл.61 от АПК , Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № №14/18.10.2018г. от Гл. архитект на Община Перущица на името на ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА за: „МОНТАЖ НА НОВИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДГ „ТРАКИЙЧЕ“.

Страници