Новини

ОБЯВА
17.04.2018

За Вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив уведомява работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ
17.04.2018

Изх.№ ТСУ-116(4) от 17.04.2018 год.

 

ДО:

БОЖИДАР СИМЕОНОВ ЯНЧЕВ

УЛ. „ДАМЕ ГРУЕВ“ №62, ЕТ.6, АП.17

ГР. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Катя Стоянова Янчева

Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909,

КВС на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

ОБЯВЛЕНИЕ
12.04.2018

ДО:

Наследници на Петър Стоянов Гьошев

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЬОШЕВ

Ж.К „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №179, ВХ. Е, ЕТ.6, АП.106

ГР. СОФИЯ

 

ВАСИЛ ПЕТРОВ ГЬОШЕВ

УЛ. „ПРОМИШЛЕНА“№27, ВХ. В, ЕТ.1, АП.2

ГР. СОФИЯ

 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАШКУЛЕВ

ПОКАНА
12.04.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44, Раздел VIII от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г.,изменена с решение №7/26.02.2018г. каним местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2017 година.

СЪБОР И КУРБАН НА ЧЕРВЕНАТА ЦЪРКВА
06.04.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ВЪРХОВРЪХ"

ВИ КАНЯТ

НА ВЕЛИКДЕН - 9 АПРИЛ 2018 г. (понеделник)

 

11,00 ч. - СЪБОР НА ЧЕРВЕНАТА ЦЪРКВА

12,00 ч. - ВОДОСВЕТ И ДАВАНЕ НА КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ - 8 АПРИЛ
05.04.2018

По традиция в Община Перущица се отбелязва Международния ден на ромите - 8 април.

Празничната програма ще се състои на 9 април 2018 г. (понеделник) от 17,00 часа в квартал "Запад" гр. Перущица.

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
03.04.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

ЗА ИМОТ №000432 – ПОЛСКИ ПЪТ, ЕКАТТЕ 55909, ЗЕМЛ. НА ГР. ПЕРУЩИЦА

ОБЩ. ПЕРУЩИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА

 

С Л У Ж Е Б Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

 

Съобщение до земеделските производители
30.03.2018

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2018

/ОПОЗНАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ/.

ГРАФИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ГР.ПЕРУЩИЦА Е КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВИ ПЕРИОД: 10.04.2018 г. - 13.04.2018 г.

20 ГОДИНИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
30.03.2018

Община Перущица отбеляза своя 20-годишен юбилей с откриване на експозиция „Кметовете на град и Община Перущица“ . Градът има 53 на брой кметове до момента, всеки записал името си в историята ѝ. Присъстващите граждани, гости и общинска администрация почетоха с едноминутно мълчание паметта на тези, които вече не са сред живите. Експозицията беше представена от директора на Историческия музей Веселина Вачкова, която подчерта, че за голяма част от управниците липсва точна библиография и фотографии, и призова потомците им да съдействат с предоставянето на снимков материал и информация.

СЪОБЩЕНИЕ
30.03.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В администрацията на община Перущица постъпи уведомление с вх. №632 от 23.03.2018 от Инициативен комитет. Целта на същия е да посочи 1/5 от избирателите на Общината и на основание чл.23, ал.4, т.3 от ЗМСМА да се свика сесия на Общински съвет Перущица.

Страници