Новини

Съобщение от ВиК-Пловдив
14.06.2018
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 19.06.2018 год.
14.06.2018

Уважаеми жители и гости на гр. Перущица,

 

В изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен центъ в гр. Пловдив“, и осъществяване на дейност „Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития“, екипът на ОИЦ–Пловдив, Ви кани на 19.06.2018 г. /вторник/ от 10:00 до 13:00 часа пред сградата на община Перущица.

Служебно съобщение
13.06.2018

Изх. №ТСУ-33-(26)/13.06.2018 г.

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ГР. ПЕРУЩИЦА
УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2
ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ
РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Собственик на ПИ №099470, ПИ 099466 – полски пътища,
ПИ 099008 – нива, местност „ Ленищата“
по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Служебно съобщение
08.06.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Служебно съобщение
08.06.2018

Изх.№ ТСУ-109-(7)/08.06.2018 г.

ДО: КОСТАДИН РАНГЕЛОВ ВИТАНОВ

УЛ. „ ГЕРГАНА“ №5, ЕТ.3, АП.7

ГР. ПЛОВДИВ

Насл. на Рангел Асенов Витанов

Собственик на ПИ 501.1864, кв.28

По ЗРП на гр. Перущица от 1989 г.

 

УВАЖАМИ ГОСПОДИН ВИТАНОВ,

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
05.06.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
05.06.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
05.06.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Настъпване на пожароопасен сезон
04.06.2018
Съобщение до всички собственици и съсобственици на земеделски земи
04.06.2018

Страници