Новини

Заповед №28, относно паша в горските територии
01.02.2018
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 27.02.2018 г.
31.01.2018

Информационна среща

на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове

(ЕСИФ) през 2018 г.“

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГР. ПЕРУЩИЦА,

 

СЪОБЩЕНИЕ
30.01.2018

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 10 от 30.01.2018 г. на „ Държавен вестник“ е обнародвано Решение №78, взето с Протокол 15 от 18.12.2017 г. за одобряване на „ПУП - План за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти - публична собственост за „Селищно образувание – вилна зона м.„Панов връх“, землище на гр. Перущица, Община Перущица, с Възложител: Община Перущица, гр. Перущица, ул. Отец Паисий“ № 2, представлявано от Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „КАРДИОЛОГИЧНА ГРИЖА ЗА ДЪЛЪГ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ"
30.01.2018

Уважаеми жители на Община Перущица,
На 5 и 6 февруари 2018 г. ще се проведе националната кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот" организирана от Български кардиологичен институт, Българска национална телевизия, Национално сдружение на общините в Република България и Община Перущица.

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
22.01.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

 

С Л У Ж Е Б Н О      С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
22.01.2018

Община Перущица, гр. Перущица, обл. Пловдив, съобщава на основание чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №15/18.01.2018 г. на Кмета на Община Перущица за Допускане изработване на изменение на ПУП –ПР *План за регулация* за изменение УПИ IV-1807 и улица тупик за достъп до УПИ II-1808 и III-1808, кв.3 по КРП на гр.Перущица от 1989г. , в обхват: УПИ IV-1807 и размера на улица тупик в кв.3 по КРП на гр.Перущица, във връзка с писмено Заявление с вх. №1237/20.04.2016г. от Елена Кирилова Рупчева, собственик на УПИ III-1808 в кв.3 по КРП на гр.Перущица.

 

Обява за провеждане на публични търгове
18.01.2018

Със заповед №10/16.01.2018год. на Кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на срок от една стопанска година 2017/2018, на земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви от ОПФ в землището на гр. Перущица, с начална тръжна цена 20 лв./дка. Обект на публичните търгове са земеделски имоти с номера 160399, 160465, 160468, 160406, 160368, 160388, 160415,160416,160354,160314,170100,170107,170110,000300,002154,002159,000187 по КВС за землището на гр.Перущица.

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
17.01.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

БАБИНДЕН В ПЕРУЩИЦА
17.01.2018
  • На 21 януари 2018 г. (неделя) от 10,30 часа
  • в залата на НЧ "Просвета-1862" гр. Перущица
  • са поканени всички настоящи и бъдещи баби,
  • за да се повеселят заедно по повод Бабинден.
СЪОБЩЕНИЕ
17.01.2018

Страници