Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
30.03.2018

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ
28.03.2018

Изх.№ТСУ-33-14/28.03.2018 г.

 

ДО:

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

Ж.К. „ ТРАКИЯ“, БЛ. 148, ВХ.В, ЕТ.7, АП.21

ГР. ПЛОВДИВ

 

Наследник на Стоян Иванов Стоянов

Собств. на ПИ №099069, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

 

Перущица отбелязва 20 години от обявяването ѝ за самостоятелна община
28.03.2018

Перущица е обявена за община с Указ №111 от 30.03.1998 г. на Президента на Република България. Вече 20 години Община Перущица функционира като самостоятелна административно-териториална единица на местното самоуправление. Във връзка с юбилея са подготвени редица културни мероприятия.

ОБЯВЛЕНИЕ
28.03.2018

Изх.№ТСУ-33-15/28.03.2018 г.

 

ДО:

Наследник на Георги Иванов Косев

Собственик. на ПИ №260287, м. „ Пенова круша“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ВИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

УЛ. „ ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ № 16

ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
21.03.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

ОБЯВА
15.03.2018

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
14.03.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

Собственик на ПИ №099470, ПИ 099466 – полски пътища,

ПИ 099008 – нива, нам. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

СЪОБЩЕНИЕ
08.03.2018

ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

 

Във връзка с постъпило в община Перущица разпореждане на Районна прокуратура гр. Пловдив, относно отглеждане на кучета – домашни любимци, общинска администрация-Перущица започва проверки за спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и местната нормативна уредба, а именно:

Служебно съобщение
07.03.2018

ДО: ЙОРДАНКА КИРИЛОВА МАРКОВА

УЛ. „ ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ“ №37

ГР. КАРЛОВО 

Насл. на Димитър Иванов Рупчев,

Собственик на УПИ II – 1808, кв. 3 по ЗРП на гр. Перущица

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

Съобщение
01.03.2018

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица

Страници