Новини

СЪОБЩЕНИЕ
07.08.2017

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

          Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РАЗРЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 31.07.2017г., на фирма „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, с Управител: Любомир Димитров Апостолов, гр. София, ул. „Елов дол“ № 1.

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. юли 2017 г.
04.08.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

СЪБОР "ВЪРХОВРЪХ - 2017 г."
03.08.2017

Очакваме всички любители на народни песни и танци, стари градски песни, самобитни местни обичаи

на

ТУРИСТИЧЕСКА ВЕЧЕР

4 август (петък) от 19,00 ч. на хижа "Върховръх"

 

 СЪБОР "ВЪРХОВРЪХ - 2017 г."

СЪОБЩЕНИЕ
03.08.2017

Към изх. №ТСУ-221-(6)/03.08.2017 г.

 

ДО:

Насл. на Йорданка Иванова Николова

Собств. на имот №120273, земл. на гр. Перущица,

Местност „ Пастуща“ , ЕКАТТЕ 55909

 

Божидар Николаев Николов

ул. „ Адалберт Антонов - Малчика“ № 3

обл. Смолян гр. Смолян

Чрез Борислава Лъчезарова Николова

В качеството си на законен представител

 

Йорданка Николаева Николова

ул. „ Адалберт Антонов - Малчика“ № 3

обл. Смолян гр. Смолян

Чрез Борислава Лъчезарова Николова

ОБЯВЛЕНИЕ
31.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ
31.07.2017

Изх. №ТСУ-16-(8)/31.07.2017 г.

 

ДО:

ВИДКА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА

УЛ. „ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ №9 ГР. ПЕРУЩИЦА

 

Насл. на Димитър Маринов Джамбазов,

Собственик на УПИ VIII - 928, кв. 70, по ЗРП на гр. Перущица,

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ДЖАМБАЗОВА,

 

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Юрисконсулт" на Община Перущица
26.07.2017

 

СЪОБЩЕНИЕ ОБЯВА
19.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.07.2017

ДО:

ИЛИЯ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

БУЛ. „ ИВАН ВАЗОВ“ №75А

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

Насл. на Йорданка Иванова Николова Собств. на имот №120273, земл. на гр. Перущица, Местност „ Пастуша“ ,ЕКАТТЕ 55909

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
10.07.2017

На 12.07.2017 год./сряда/ от 10,00 до 12,00 ч. на площада в гр. Перущица пред общината, /под чинара/ ще се организира мобилен офис на Областен информационен център - Пловдив във връзка с изпълнението на проект: "Ефективно фунциониране на ОИЦ-Пловдив" и осъществяване на дейност "Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития".

Страници