Новини

ОбЯВЛЕНИЕ
22.06.2018

Към.Изх. № 118-(7) от 22.06.2018 г.

 

ДО:

Насл. на В*** Г**** Генов

Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

И*** Г***** ГЕОРГОВ

УЛ. „ Р*********

ГР. П**************

 

Към.Изх. № 118-(5) от 22.06.2018 г.

 

Насл. на Д**** А***** Кръстилов

ОБЯВА - СЪОБЩЕНИЕ
22.06.2018

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОбЯВЛЕНИЕ
22.06.2018

Към ТСУ -33-(20)/22.06.2018 г.

 

ДО: В****** И****** ПЕТРОВА

УЛ. „ З*****************

ГР. С***************

 

Наследник на Г***** И***** Косев

Собственик. на ПИ №260287, м. „ Пенова круша“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ДО:

С****** И****** СТОЯНОВ

Ж.К. „ Т***************

ГР. П*************

 

Изнесени приемни дни за информиране на земеделските стопани - НОВ ГРАФИК
19.06.2018

Териториалният областен офис - гр. Пловдив към Национална служба за съвети в земеделието, организира изнесени приемни дни в област Пловдив, на които земеделските стопани могат да получат специализирани съвети, актуална информация за кндидатстване по схеми от директни плащания и по мерки и подмерки от ПРСР 2014 - 2020 г.

Приемната в гр. Перущица е на 4.07.2018 г. от 13:00 до 15:00 ч. в Сградата на читалището.

КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
18.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ОТНОСНО: КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

 

НА 26.06.2018 г. (ВТОРНИК) от 9,00 до 12,00 ч. в МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГР. ПЕРУЩИЦА,

Д-Р ЛУКАНОВ СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ, ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ

С АМЕРИКАНСКИ УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ.

ЦЕНА 10 ЛВ.

ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ приета с ПМС № 59 от 2003г.
15.06.2018

ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ приета с ПМС № 59 от 2003г. От Община Перущица със седалище и адрес на управление гр. Перущица, ПК 4225, ул. „Отец Паисий” №2 ЕИК 115246756, Пълен пощенски адрес: ПК 4225, гр. Перущица, ул. „Отец Паисий” №2 Телефон, факс и ел.

Съобщение от ВиК-Пловдив
14.06.2018
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 19.06.2018 год.
14.06.2018

Уважаеми жители и гости на гр. Перущица,

 

В изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен центъ в гр. Пловдив“, и осъществяване на дейност „Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития“, екипът на ОИЦ–Пловдив, Ви кани на 19.06.2018 г. /вторник/ от 10:00 до 13:00 часа пред сградата на община Перущица.

Служебно съобщение
13.06.2018

Изх. №ТСУ-33-(26)/13.06.2018 г.

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ГР. ПЕРУЩИЦА
УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2
ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ
РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Собственик на ПИ №099470, ПИ 099466 – полски пътища,
ПИ 099008 – нива, местност „ Ленищата“
по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Служебно съобщение
08.06.2018

Изх.№ ТСУ-109-(7)/08.06.2018 г.

ДО: КОСТАДИН РАНГЕЛОВ ВИТАНОВ

УЛ. „ ГЕРГАНА“ №5, ЕТ.3, АП.7

ГР. ПЛОВДИВ

Насл. на Рангел Асенов Витанов

Собственик на ПИ 501.1864, кв.28

По ЗРП на гр. Перущица от 1989 г.

 

УВАЖАМИ ГОСПОДИН ВИТАНОВ,

Страници