Новини

Класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица
18.12.2018

Р Е Ш Е Н И Е

За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица

Въз основа на Протокол от 14.12.2018 год., Комисията, назначена със Заповед № 240 от 27.11.2018 г. на Кмета на Община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, класира от кандидатите за длъжността „Главен инженер” на Община Перущица, както следва:

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.12.2018

Вх. № ТСУ-545/3/11.12.2018г.

 

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

СЪОБЩЕНИЕ

Творческа работилница „Можем“
05.12.2018

От 03.11.2018 до 25.11.2018 се постави  началото на провеждане на творческа работилница „Можем“ по проект „Не/познатите  Перущица“по договор за финансиране на проектни предложения по проект “Читалища“ направление „Читалища: Общностно участие и иновации“ №ОПЧ-017/25.04.2018 между Общинска фондация „Пловдив 2019“ и Община Перущица в ТИЦ –Перущица.

Инвестиционно предложение - До заинтересованите лица и общественост,за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
04.12.2018

Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и Община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

Напредък по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“
30.11.2018

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР
29.11.2018

Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на 30.11.2018 год. (петък) от 11:00 часа в „Туристически информационен център“ – гр. Перущица.

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица
29.11.2018

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица

 

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
22.11.2018

Информацията по приложение № 2 към чл.

СЪОБЩЕНИЕ
19.11.2018

Започна онлайн гласуването, което ще определи победителите в третите Годишни награди в туризма, връчени от Министерство на туризма. Имената на одобрените финалисти са публикувани на сайта на конкурса https://tourismawards.bg, където ще протече гласуването.

Община Перущица се състезава в категория Туристическа аткракция/обект със следните обекти:

• Училище Св. св. Кирил и Методий (Даново училище) – Перущица;

ПОКАНА
16.11.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 66, ал. 3 от Закона за Местните данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на план –сметката на Община Перущица за 2019 година на разходите за сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване.

Дата на провеждане на обсъждането: 14 декември 2018 година (петък) от 16.00 часа.

Страници