Новини

Покана за участие в заключителна конференция по Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“
20.11.2017

На 21.11.2017 г. от 10,30 ч. в ритуалната зала на НЧ „Просвета - 1862“ гр. Перущица ще се проведе заключителна конференция по проект “Независим живот за гражданите на Перущица“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, по договор № BG05M9OP001-2.002-0138-С003.

Община Перущица кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят

Профилактика от ВиК в югоизточната част на града
14.11.2017

По информация на ВиК-Пловдив, водоподаването в югоизточната част на града ще бъде спряно в рамките на 1-2 часа на 15.11.2017г.(сряда), поради необходимост от профилактика.

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
09.11.2017

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ
07.11.2017

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 26.10.2017г., на фирма „ГАП-07“ ЕООД, с Управител: Петър Георгиев Стоянов, област Пловдив, община Марица, с. Войводиново, ул. „Александър Стамболийски“ № 1б.

 

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. октомври 2017 г.
03.11.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ
01.11.2017

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед №184/18.10.2017 г. на Кмета на Община Перущица на основание чл.124а, ал.2 и чл.133, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ за Допускане изработване на „ПУП – ПРЗ за ПИ №710.98 – за рекреационна дейност (вилно застрояване), м. „ Панов връх“, извадка от изработвания проект за ПУП – ПУР „ Селищно образувание“ – вилна зона м. „Панов връх“ по искане с вх. № ТСУ-520/27.10.2016 г. от Тихомир Милчев Алексиев, собственик на ПИ №710.98, по плана новообразуваните имоти, одобрен със Заповед ЗД -00-393/19.11.20008 г.

СЪОБЩЕНИЕ
31.10.2017

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 87 от 31.10.2017 г. на „ Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ, изработен проект за обект: „ПУП - План за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти - публична собственост за „Селищно образувание – вилна зона м.„Панов връх“, землище на гр. Перущица, Община Перущица, ПРЕРАБОТЕН според изискванията на Протокол №7, т. 1/21.09.2017 г. на ЕСУТ - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ, с Възложител: Община Перущица, гр.

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
30.10.2017

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА

ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

НА 31 ОКТОМВРИ (ВТОРНИК)   В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ

 

17,00 ч. - ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ НА УЧЕНИЦИ

ПОКАНА
30.10.2017

Народно читалище "Просвета-1862" гр. Перущица има удоволствието да Ви покани на юбилейно честване 155 години НЧ "Просвета-1862" и 150 години "Театрална Перущица". По повод събитието е подготвена програма в най-различни области на изкуството и културата, от 01.11.2017 год. до 05.11.2017 год. Повече от век и половина една институция с мисия за култура - Народно читалище "Просвета - 1862"

Граници на услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци
23.10.2017

Страници