Новини

Заповед относно членовете в Консултативния съвет по туризма
04.10.2018
ЗАУПОКОЙНА ПАНАХИДА В ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
03.10.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ЗАУПОКОЙНА ПАНАХИДА И ПОКЛОНЕНИЕ

В ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

 

На 5 ОКТОМВРИ 2018 г. (ПЕТЪК) От 17.00 ч.

в ЦЪРКВА „СВ. АТАНАСИЙ”  ГР. ПЕРУЩИЦА

ОбЯВЛЕНИЕ
01.10.2018

П Р Е П И С

 

Към изх.№ТСУ-118-(16)/01.10.2018 г.

 

ДО: ТАНЯ БАНКОВА

ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Власю Генов

Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО БАНКОВА,

 

ОбЯВЛЕНИЕ
01.10.2018

П Р Е П И С

Към изх.№ТСУ-118-(15)/01.10.2018 г.

 

ДО: ЛИЛЯНА НЕСТОРОВА

ОТ ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО НЕСТОРОВА,

Служебно съобщение
26.09.2018

П Р Е П И С

 

Към изх.№ТСУ-118-(16)/26.09.2018 г.

 

ДО: ИВАН ГЕОРГОВ ОТ ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

ДО: ПАВЛИНКА ВЛАШЕВА ОТ ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

Насл. на Власю Генов Собств. на ПИ №702.95,

СЪОБЩЕНИЕ
25.09.2018

Свободни работни места към 25.09.2018 год. от ДБТ "Родопи" гр. Пловдив

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
21.09.2018

Към Изх. № ТСУ-250-(4)/21.09.2018 г.

 

ПРЕПИС

 

ДО: БОЖИДАР ЯНЧЕВ от ГР. ПЛОВДИВ Насл. на Катя Янчева Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909, КВС на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

Служебно съобщение
20.09.2018

В А Ж Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Община Перущица, гр. Перущица, обл. Пловдив, съобщава на гражданите на гр. Перущица, че със Заповед №РД-16-20/20.10.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е изготвена кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Перущица, общ. Перущица с Изпълнител по Договора „ Консултантска агенция АРГУС“ ООД, гр. София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед №931 от 25.09.2002 г.

Служебно съобщение
20.09.2018

П Р Е П И С

Към изх.№ТСУ-118-(16)/20.09.2018 г.

ДО: КАТЕРИНА ИВАНОВА С. ТУРОКОВЦИ ОБЛ. ПЕРНИК ОБЩ. ТРЪН Насл. на Власю Генов Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ИВАНОВА,

РЕШЕНИЕ
19.09.2018

За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ в община Перущица

 

Въз основа на протокол от 18.09.2018 год, Комисията, назначена със Заповед № 186 от 05.09.2018 г. на кмета на община Перущица, на основание чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурс за държавни служители и съгласно решението, взето с горния протокол, класира от кандидатите за длъжността „Главен експерт Стопански дейности” в община Перущица, както следва :

Страници