Нормативна база

Действащи наредби в община Перущица:

 Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване, спорт и социални дейности"

         Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица