Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”

Основни области на дейност на длъжността:
1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;
2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;
3. Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури според индивидуалните особености на децата;
4. Предпазване от заболявания и злополуки;
5. Възпитаване чрез правилно организиран цялостен режим на децата и занимания според възрастовите им особености;

Изискванията за заемане на длъжността са следните:
Образование: висше медицина
Трудово възнаграждение: 900 лв.

Начин на кандидатстване: със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg до 31.08.2020г.

30.07.2020