Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ в дейност ”ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Основни области на дейност на длъжността:
1. Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на център по спешна медицинска помощ;
2. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детското и учебно заведение;
3. Участва в осъществяването на хигиенно-профилактичните и противоепидимични мерки в учебното заведение при извънредни обстоятелства, свързани с бедствени и критични ситуации;
4. Извършва анализ на здравословното състояние на децата/учениците/ на база резултатите от проведените профилактични прегледи от личните лекари;
5. Съвместно с учителя по физическо възпитание и педагога от учебното заведение определя физическата дееспособност на децата /учениците/;
6. Събира данни за храненето на децата/учениците/; участва в изготвянето на дневното и седмично меню за храненето на подрастващите; участва в подготовката на програма за оптимизиране на храненето на децата/учениците/, съвместно със специалистите от ХЕИ;
7. Участва в организацията и провеждането на здравното образование на децата /учениците/;
8. Осигурява и разпространява в учебните заведения съвременни здравнообразователни материали;
9. Активно издирва инфекциозно болните и наблюдава контактните;
10. Контролира текущото хигиенно състояние на учебното заведение и организира извършването на текущо почистване;

Изискванията за заемане на длъжността са следните:
Образование: висше медицина
Трудово възнаграждение: 900 лв.

Начин на кандидатстване: със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица, и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg до 30.06.2020 г.

01.06.2020