Административни услуги - Общинска собственост

Услуги в звено Общинска собственост

Нормативна база: Закон за общинската собственост, Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, Закон за опазване на земеделските земи и правилник на приложението му, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Перущица, Наредба за стопанисване, управление и  разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Перущица.

Удостоверение на основание чл.62, ал.4 от ЗОС за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Необходими документи:
•    Заявление по образец - файл;
•    Документ за собственост;
•    Скица от Службата по Геодезия, картография и кадастър;
•    Удостоверение за наследници;
•    Акт за държавна собственост и/или идентификатор на имота по действащия план към момента на одържавяване.
Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 3.00 лв.

Издаване на заверено копие от документ издаден от Община град Перущица, на основание чл.62, ал.2 от ЗОС
Необходими документи:
•    Искане по образец - файл;
•    Удостоверение за наследници (при необходимост).
Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 3,00лв

Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост.
Необходими документи:
•    Заявление по образец - файл.
Производството по издаване на документите става чрез заверка на молби-декларации по чл. 587 от ГПК по заявление на граждани или организации, които имат правен интерес от признаване правото им на собственост по давностно владение върху определен недвижим имот на територията на общината.
Срок: 7 дни
Цена: 3 лв.

Удостоверение за съгласие за продажба на съсобствен имот с община Перущица съгласно чл. 66 и чл.33 от Закона за собствеността.
Необходими документи:
•    Предложение до Кмета на община Перущица по образец - файл;
•    Документ за собственост /нотариален акт или договор за отстъпено право на строеж/;
•    Скица;
•    Удостоверение за наследници /при необходимост/;
•    Актуално удостоверение за регистрация на фирма /при необходимост/;
Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 00.00 лв.

Прекратяване на съсобственост с Община Перущица
Необходими документи:
•    Предложение за прекратяване по образец - файл;
•    Скица ;
•    Документ за собственост;
•    Удостоверение за наследници /при необходимост/;
•    Актуално удостоверение за регистрация на фирма        /при необходимост/;
Срок за извършване на услугата: след решение на Общински съвет
Цена на услугата: безплатна

Придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя
Необходими документи:
•    Искане по образец - файл;
•    Договор за учредено право на строеж /нотариален акт/;
•    Скица;
•    Удостоверение за наследници /при необходимост/;
•    Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
Срок за извършване на услугата: до 1 месец след актуване на имота
Цена на услугата: безплатна

Учредяване право на пристрояване/надстрояване във връзка с утвърден архитектурен проект
Необходими документи:
•    Искане по образец - файл;
•    Утвърден проект;
•    Скица;
•    Удостоверение за актуално състояние на фирмата /ако е необходимо/;
•    Данъчна оценка на правото на пристрояване/ надстрояване;
Срок за извършване на услугата: 1 месец
Цена на услугата: безплатна