Обява за публичен търг с явно наддаване

 

О Б Я В А

Със Заповед №267/10.09.2019 год. на Кмета на Общината е открита процедура публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на стоматологичен кабинет - помещение №2 с площ от 15,90 кв.м., ведно с приспадащите се общи части от 10 кв.м., находящо се на партера в сградата на Поликлиниката - гр.Перущица, ул.„Цар Борис І” №15, с начална, тръжна, месечна наемна цена в размер на 64,75лв. без ДДС. Депозит - 10 лв.

Търгът ще се прове на 15.10.2019г. от 14.00 часа в зала №15 в сградата на Oбщината.

Тръжната документация се закупува от деловодството срещу 50 лв. до 16.30 часа на 14.10.2019г., при втори търг - до 16.30 часа на 13.11.2019г. Оглед на обекта-всеки работен ден до деня на търга от 10.00 часа до 12.00 часа след представен документ за закупена тръжна документация.

Срок за регистрация за участие в търга - до 16.30 часа на 14.10.2019г.

При неявяване на нито един участник на първи търг, втори търг ще се проведе на 14.11.2019г. при същите условия със срок за регистрация за участие - до 16.30 часа на 13.11.2019г.

13.09.2019