ОБЯВА - СЪОБЩЕНИЕ

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19

ЕИК 831661388

 

СЪОБЩАВА

НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИСКАНЕ ВХ. № ЕЗ-82/22.06.2018Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ /“ВИК“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ“/

 

Резюме на инвестиционното предложение:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС 2014-2020 г./ изпълнява проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ /Проекта/, в рамките на който се изработват регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/, включващи техническа и икономическа документация за интегрирани водоснабдителни и канализационни /ВиК/ проекти и формуляри за кандидатстване за европейско финансиране от ОПОС 2014-2020 г. В качеството си на орган осъществяващ държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация на национално ниво и бенефициент по проекта, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, след проведена открита процедура по реда на ЗОП на 31.03.2016 г. сключи Договор № РД-02-29-71 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и избрания изпълнител Обединение „Тракийска вода 2015“ за Обособена позиция 2: „РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали и „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС е на разположение на гражданите в стая № 10, община Перущица.

 

Лице за контакти от страна на Възложителя:

Костадин Попов - администратор на договор за РПИП за Обособена позиция № 2, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, тел. 02/ 94 05 385; факс: 02/ 987 25 17; е-mail: K.Popov@mrrb.government.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите, на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22

22.06.2018