ОБЯВА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СТАМБОЛИЙСКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

РЕГИСТЪРА И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- СТАМБОЛИЙСКИ.

Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август 2019 год.

29.08.2019