ОБЯВА

          I. Със заповед №168/15.09.2017год. на Кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за:

1.      Отдаване под наем на помещение с основна площ 276,74 кв.м. и прилежаща площ 206,01 кв.м., намиращо се в ОУ „Петър Бонев“, гр.Перущица,  ул. Христо Ботев“ №7 с начална тръжна цена  на месечен наем 760 лв. без ДДС, за срок от три години.

Търгът ще се проведат на 24.10.2017 г. от 15.00ч. в зала №15 в сградата на Oбщината. При неявяване на нито един участник на първи търг, втори търг ще се проведе на 23.11.2017г. при същите условия. Тръжната документация се закупува от деловодството срещу  50 лв. до 16.30ч. на 20.10.2017г., при втори търг - до 16.30ч. на 21.11.2017г. Депозит за участие - 76 лв.

Оглед на обектите-всеки работен ден до деня на търга от 10 часа до 12 часа след представен документ за закупена тръжна документация.

Срок за регистрация за участие в търга - до 16.30 часа на 23.10.2017г., а при провеждане на втори търг - до 16.30 часа на  22.11.2017 г.

II. Със заповед №167/15.09.2017 год. на кмета на Общината е открита процедура - търг с явно наддаване заотдаване под наем на кабинети за срок от пет години, намиращи се в Поликлиника-гр.Перущица, ул.„Цар Борис І” №15, на лекари и стоматолози, както следва:

1.    Помещения в партера – 1/2 от №1-10 кв.м., №19-10,8 кв.м., №20-12,1 кв.м., №22-2,3 кв.м.  с начална тръжна месечна наемна цена 84,48лв.

2.        Помещения в партера - №3-11,4 кв.м., №4-13,3 кв.м., 1/2 от №17-3,1 кв.м., №18-­12,2 кв.м., №23-2,2 кв.м. с начална тръжна месечна наемна цена - 101,28 лв.

3.        Помещения в партера -  №5-14,3 кв.м.,  №6-13 кв.м.,  №14-6,8 кв.м., №16-8,3 кв.м.,  1/2 от  №17-3,1 кв.м., №21-2,2 кв.м.№15-10кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена 138,48 лв.

4.        Помещения в партера - №7-13,6 кв.м., №8-13,7 кв.м., №9-8,4 кв.м., №10-7,3 кв.м.,    тоалетна-2,2 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена-108,48 лв.

5.        Помещения на първи етаж-№10-14,3 кв.м., общо ползвани части -15,76 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена - 72,14 лв.

6.        Помещения на първи етаж-№11-14,30 кв.м., общо ползвани части-15,76 кв.м,, с начална тръжна месечна наемна цена - 72,14 лв.

7.        Помещения на първи етаж - №14-20 кв.м., общо ползвани части-15,76 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена - 85,82 лв.

8.        Помещения на първи етаж - №2-17,6 кв.м., общо ползвани части-15,76 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена - 80,64 лв.

            Търгът ще се проведе на 24.10.2017 год. от 14.00 часа в лекционна зала №15 в сградата на общината.

      Тръжната документация се закупува от стая деловодството срещу 50 лв. за всяко помещение – до 16.30 ч. на 20.10.2017 г., при втори търг – до 16.30 ч. на 21.11.2017 г. Депозит за участие - 15 лв. Оглед на обектите-всеки работен ден до деня на търга от 10 часа до 12 часа след представен документ за закупена тръжна документация.

            Срок за регистрация за участие в търга-до 16.30 часа на 23.10.2017 г.

            При неявяване на нито един участник на първи търг, втори търг ще се проведе на 23.11.2017год. при същите условия със срок за регистрация за участие – до 16.30 ч. на 22.11.2012 год.

20.09.2017