ОБЯВЛЕНИЕ! ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОБЯВЯВА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОНТРОЛ”

Основна цел на длъжността:

• Ефективно провеждане политиката на община Перущица;

• Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица;

Области на дейност – устройство на територията и строителство в общината

Преки задължения:

● За обекти по стопански начин изготвя технически анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд. Изготвя необходими КСС;

● Изготвяне на технически анализи за обекти общинска собственост при строителство и ремонт на същите;

● Изготвяне на технически документи за въвеждане в експлоатация на строителни обекти;

● Изготвяне на документи, свързани поддръжка на сградния фонд на общината, изготвяне на необходими КСС;

● Изпълнява инвеститорски контрол за обекти на Общината (проверява декларации за съответствие на материали, подписва документи за освидетелстване на изпълнени видове работи, дава указания и препоръки или спира изпълнението).

● Участва в комисии:

а) назначени от кмета на общината и други държавни институции съгласно действащи разпоредби по ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

б) за освидетелстване на сгради съгласно ЗУТ;

в) по безопасност на движението във връзка с реализирането на строителната програма по безопасност на движението;

● Участва в комисии по чл.223 ал.2, чл.225а и чл.196 ал.1 от ЗУТ;

● Участва в изготвяне на отговори, свързани със заявления, сигнали, други преписки и административно обслужване, касаещи пряко дейността му;

● Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на общината;

● Носи отговорност за съхраняване на работната документация;

● Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп при осъществяване на служебните си задължения;

● Спазва конфиденциалност по отношение на информация станала му известна при обработване на лични данни от субекта на данни при осъществяване на правомощията му при водене на регистри съгласно Регламент ( ЕС) 2016/679 на Европейския регламент и на Съвета. Спазва и прилага Инструкция за мерките на защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Перущица при изпълнение на законовите изисквания при предоставяне на услуги на физически и юридически лица, субекти на данни.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – средно

Професионален опит – 2 години

Трудово възнаграждение – 950 - 1100 лв.

 

Начин на кандидатстване: със CVи документи към него, подадени в деловодството на община Перущица и по ел. поща: perushtitsa_ob@abv.bg до 26.01.2021г. до 17.00 часа.

11.01.2021