ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед №184/18.10.2017 г. на Кмета на Община Перущица на основание чл.124а, ал.2 и чл.133, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ за Допускане изработване на „ПУП – ПРЗ за ПИ №710.98 – за рекреационна дейност (вилно застрояване), м. „ Панов връх“, извадка от изработвания проект за ПУП – ПУР „ Селищно образувание“ – вилна зона м. „Панов връх“ по искане с вх. № ТСУ-520/27.10.2016 г. от Тихомир Милчев Алексиев, собственик на ПИ №710.98, по плана новообразуваните имоти, одобрен със Заповед ЗД -00-393/19.11.20008 г. на Областен управител на област Пловдив, местност „ Панов връх“, землище на гр.Перущица, общ. Перущица, ЕКАТТЕ 55909, Община Перущица.

 

Приложение : Копие на Заповед №184/18.10.2017 г. на Кмета на Община Перущица

 

Обявлението е поставено на таблото за уведомления, находящо се в партерния етаж на сградата на Община Перущица, гр. Перущица.

 

 

01.11.2017
Документ: