ОБЯВЛЕНИЕ

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, е издадена Заповед №76/29.03.2018 г. на Кмета на Община Перущица за Допускане изработване проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв.28 по ЗРП на гр. Перущица, одобрен със Заповед №509/22.06.1989 г. на Кмета на Община Родопи, община Перущица, област Пловдив: в обхват УПИ XV, XVI и XVII от кв. 28 по ПРЗ на гр. Перущица (ПИ 1871 и 1864) без промяна на УПИ V - зеленина, по направено искане с вх. №ТСУ-109/15.03.2018 г. от Александър Дардов и Руска Дардова с адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Александър Стамболийски“ №32 и Димитър Лозанов и Йорданка Лозанова с адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „ Хан Крум“ №8. 

 

Приложение:

Заповед №76/29.03.2018 г. на Кмета на Община Перущица

 

Обявлението е поставено на таблото за уведомления, находящо се в партерния етаж на сградата на Община Перущица, гр. Перущица.

30.03.2018
Документ: