ОБЯВЛЕНИЕ

ДО:

Наследници на Петър Стоянов Гьошев

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЬОШЕВ

Ж.К „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №179, ВХ. Е, ЕТ.6, АП.106

ГР. СОФИЯ

 

ВАСИЛ ПЕТРОВ ГЬОШЕВ

УЛ. „ПРОМИШЛЕНА“№27, ВХ. В, ЕТ.1, АП.2

ГР. СОФИЯ

 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАШКУЛЕВ

БУЛ. „ СВОБОДА“ №36, ЕТ.4, АП.10

ГР. ПЛОВДИВ

 

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ

БУЛ. „ СВОБОДА“ №36, ЕТ.4, АП.10

ГР. ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

В качеството си на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ на основание чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ и на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме за представен за разглеждане и процедиране в Община Перущица проект за: „ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди – план извадка от ПУП – ПУР за ново урбанизирана територия в обхвата на устройствена зона Смфп, съгласно ОУП на Община Перущица „ Северозападна дъга на околовръстна улица – част - до - включване в ул. „ Черни връх“, м. „ Ленищата“,(имоти: 099005, 099006, 099007, 099010, 099011, 099036, 099037, 099038, 099049, 099050, 099051, 099052, 099055, 099056, 099071, 099072, 099076, 099445, 099461, 099462, 099467,099469), гр. Перущица, Община Перущица, по Заявление с вх. №ТСУ-33/23.01.2018 г. с Възложител: „ Новарто инвест“ ООД, ЕИК 202536382 с адрес: гр. Перущица, ул. „ Виктор Юго“ №3, представлявано от управителя си Борислав Любомиров Минков.

Съгласно разпоредбите на чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ, в 14 /четеринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването му, може да се запознаете с представеният проект, изложен в Община Перущица - стая №5, етаж III.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица.

12.04.2018