ОБЯВЛЕНИЕ

Към из. № ТСУ–303- (10)/ 08.05.2018 г.

 

ДО:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГОВ

УЛ. „ РУЧЕЙ“ №7, ЕТ.5, АП.87 ГР. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Георги Атанасов Андреев

Собств. на ПИ №710.111,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

ДО:

ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА СОТИРОВА

УЛ. „ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ №10, ЕТ. 1

РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

ГР. ПЛОВДИВ

 

Собственикът на ПИ №710.77,

м. „ Панов връх“,земл. на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОТИРОВА,

 

В качеството си на заинтересовано лице на основание чл. 61, ал.3 от АПК и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед №82/ 10.04.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проект за: „ ПУП - ПРЗ за имот 710.98, по плана на новообразуваните имоти, местност „Панов връх“, одобрен със Заповед № ЗД-00-393/19.11.2008 г. на Областния управител на област Пловдив, землище на гр. Перущица, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 55909, във връзка с процедура за промяна функционалното предназначението от земеделска земя в терен за рекреация /вилно застрояване/ съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица пред Пловдивски административен съд, чрез Кмета на Община |Перущица.

 

Приложение: 1 бр. Заповед - препис № 82/10.04.2018 г. на Кмета на Община Перущица.

 

Съобщението е поставено на таблото за уведомления в сградата на Община Перущица.

08.05.2018