ОбЯВЛЕНИЕ

Към ТСУ -33-(20)/22.06.2018 г.

 

ДО: В****** И****** ПЕТРОВА

УЛ. „ З*****************

ГР. С***************

 

Наследник на Г***** И***** Косев

Собственик. на ПИ №260287, м. „ Пенова круша“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ДО:

С****** И****** СТОЯНОВ

Ж.К. „ Т***************

ГР. П*************

 

Наследник на С**** И***** Стоянов

Собств. на ПИ №099069, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

В качеството Ви на заинтересовани лица на основание чл. 61, ал.3 от АПК и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед № 111/ 05.06.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проект за: „ ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди, имоти с номера: 099005, 099006, 099007, 099010, 099011, 099036, 099037, 099038, 099049, 099050, 099051, 099052, 099055, 099056, 099071, 099072, 099076, 099445, 099461, 099462, 099467,099469, м. „Ленищата“ по КВС на гр. Перущица, Община Перущица, по Заявление с вх. №ТСУ-33/23.01.2018 г., Възложител: „ Новарто инвест“ ООД, ЕИК *********** с адрес: гр.П******ул.В*******, представлявано от управителя си Б**** Л***** Минков.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право и ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд..

 

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №111/05.06.2018 г. на Кмета на Община Перущица

 

Гр. Перущица

22.06.2018