ОбЯВЛЕНИЕ

Към.Изх. № 118-(7) от 22.06.2018 г.

 

ДО:

Насл. на В*** Г**** Генов

Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

И*** Г***** ГЕОРГОВ

УЛ. „ Р*********

ГР. П**************

 

Към.Изх. № 118-(5) от 22.06.2018 г.

 

Насл. на Д**** А***** Кръстилов

Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

А**** Я**** КОСТАДИНОВА

УЛ. „ С************

ГР. К**********

 

Л**** Я********НЕСТОРОВА

УЛ. „ И**********

ГР. П**********

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

В качеството Ви на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ на основание чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ и на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомяваме за представен за разглеждане и процедиране в Община Перущица проект за: „ ПУП - ПРЗ на ПИ с №702.87 и ПИ №702.88 по плана на новообразуваните имоти, местност „Паметника“, ЕКАТТЕ 55909, земл. на гр. Перущица за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ“, по Заявление с вх. №ТСУ-118-(2)/15.05.2018 г. до Кмета на Община Перущица от Е**** Г*** Спасова, чрез пълномощника си арх. П**** Ангелова с адрес за кореспонденция: гр. П*****, ул. „ А****“

Съгласно разпоредбите на чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ, в 14 /четеринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването му, може да се запознаете с представеният проект, изложен в Община Перущица - стая №5, етаж III и ако смятате за необходимо да представите писмено становище, искане и евентуално възражение по предвижданията на проекта до Общинската администрация.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица.

 

Гр. Перущица

22.06.2018