ОбЯВЛЕНИЕ

към. изх. № ТСУ-33-(28)/10.07.2018 г.

 

ДО:

В. Д. Г

Ж.К „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №179, ВХ. Е, ЕТ.6, АП.106

ГР. СОФИЯ

 

Наследник на П. С. Г

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ВИ, ЧЕ:

Във връзка с внесеният за процедиране в Община Перущица със Заявление с вх. №ТСУ-33/23.01.2018 г. с Възложител: „ Новарто инвест“ ООД, ЕИК 202536382 с адрес: гр. Перущица, ул. „Виктор Юго“ №3, представлявано от управителя си Б. Л. М., проект за: „ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди, имоти с номера: 099005, 099006, 099007, 099010, 099011, 099036, 099037, 099038, 099049, 099050, 099051, 099052, 099055, 099056, 099071, 099072, 099076, 099445, 099461, 099462, 099467, 099469, м. „ Ленищата“ по КВС на гр. Перущица, Община Перущица, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед № 111/ 05.06.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проекта. В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право и ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд.

 

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №111/05.06.2018 г. на Кмета на Община Перущица

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица,

10.07.2018