ОбЯВЛЕНИЕ

П Р Е П И С

Към изх.№ТСУ-118-(15)/01.10.2018 г.

 

ДО: ЛИЛЯНА НЕСТОРОВА

ОТ ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Даян Кръстилов Собств. на ПИ №702.86, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО НЕСТОРОВА,

В качеството Ви на заинтересовано лице, на основание чл.61, ал.3 от АПК и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед № 178/ 22.08.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване проект за: „ Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ за ПИ №702.87 и №702.88, представляващи поземлени имоти, земеделска земя, по плана на новообразуваните имоти, местност „Паметника“, землище на гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, за процедура по промяна предназначението на земята, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за обособяване на урегулиран поземлен имот -702.87, 702.88 за вилно застрояване и План за улична регулация (ПУП – ПУР) за една структурна единица от вилна зона в м.„Паметника“, земл. на гр. Перущица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с №702.87 и ПИ №702.88, по Заявление с вх. №ТСУ-118-(2)/15.05.2018 г. до Кмета на Община Перущица от Елена Спасова, чрез пълномощника си арх. Петка Ангелова от гр. Пловдив.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право и ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд.

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №178/22.08.2018 г. на Кмет на Община Перущица

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица.

01.10.2018