ОБЯВЛЕНИЕ!!!

Община Перущица , в качеството на конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.101 – 0166 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перущица“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, ОБЯВЯВА, че стартира приема на заявления от лица, които желаят да им бъдат предоставяни следните услуги :
• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;
• заплащане на битови сметки;
• заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.
Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:
• Възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
• Хора с увреждания и техните семейства.
• Хора, които са поставени под карантина и за които има социална необходимост от почасови услуги.
Община Перущица ще предоставя посочените услуги на 28 потребителя / броят на потребителите е определен в процедура за директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 / с настоящ адрес в община Перущица, заявили необходимост от тях.
Община Перущица ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугите на потребителите.
Лицата, които имат необходимост от предоставянето по проекта услуги, могат да заявят своето желание на тел. 03143 2580 – г-жа Надежда Дардова

01.06.2020