О Б Я В А ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72Б, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ