О Б Я В Л Е Н И Е ! Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

Основни области на дейност на длъжността:
Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

Преки задължения:
• Осъществява процесуално представителство на общината;
• Подпомага дейността на служителите от общинската администрация за законосъобразността на изготвяните от тях становища;
• Консултира служителите при издаване на заповеди, правилници, инструкции и други вътрешни нормативни актове;
• Задължително съгласува изготвените от служителите на администрацията предложения до Общински съвет - Перущица и взема участия в заседанията на общински съвет;
• Следи за законосъобразността на актовете за назначаване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения в рамките на администрацията;
• Административно-техническа и юридическа подготовка на провеждането на процедурите за възникване на обществени поръчки;
• Изготвя становища във връзка с жалби на юридически и физически лица относно текущата дейност на администрацията;
• Съставя и води досиета на актове за установяване на задължения за ДНИ, МПС и ТБО съгласно изискванията на ЗАНН и кореспондира с НАП;
• Изготвя и води досиета на наказателни постановления от името на Кмета на Общината или упълномощено от него лице, въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения;
• Изготвя своевременно информация, отчети, доклади за установени административни нарушения и стопански престъпления и за предприетите мерки спрямо нарушителите;
• Своевременно запознава служителите на администрацията относно промени в законодателството, свързани с административното управление;
• Съгласува всички договори с контрагенти на общинската администрация;
• Изпълнява и други задачи, свързани с дейността му, поставени от ръководството на общината;
• Носи отговорност за съхраняване на работната документация;
• Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп при осъществяване на служебните си задължения;
• Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му;
• Води регистър на договорите;

Образователна степен – Магистър - право

Необходими документи:
1. Писмено заявление
2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Правоотношение – трудово;
Професионален опит – не се изисква
Трудово възнаграждение: 900 лв.

Начин на кандидатстване:
Със СV и документи към него подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg до 31.08.2020г.

Лице за контакти – Таня Антонова – Главен експерт УЧР, тел. 03143/2786

30.07.2020