ПОКАНА за обсъждане отчета на бюджета на Община Перущица за 2019 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44, Раздел VIII от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица, приета с Решение №157, взето с Протокол №17 от 19.12.2013г., изменена с решение №7/26.02.2018г., каним местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 22 май 2020 година (петък) от 16.00 часа.
Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” №2.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на отчета на бюджета на Община Перущица за 2019 година.
Обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2019 година.

Материалите за отчета на бюджета са качени в сайта на община Перущица, секция "Администрация", подменю "Бюджет" и при желание могат да бъдат предоставени на заинтересованите лица на хартия.

Становища могат да се предоставят до 22.05.2020г. в деловодството на Община Перущица, ул. „Отец Паисий” №2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

14.05.2020