Покана за участие в заключителна конференция по Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“

На 21.11.2017 г. от 10,30 ч. в ритуалната зала на НЧ „Просвета - 1862“ гр. Перущица ще се проведе заключителна конференция по проект “Независим живот за гражданите на Перущица“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, по договор № BG05M9OP001-2.002-0138-С003.

Община Перущица кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят

с постигнатите резултати по проекта.

20.11.2017