ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.2 и ал.3, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г.,изменена с решение №83/24.10.2016г. каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 9 януари 2018 година (вторник) от 15.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2. Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

 

Обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

 

Становища могат да се предоставят в деловодството на Община Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

02.01.2018