ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 66, ал. 3 от Закона за Местните данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на план –сметката на Община Перущица за 2019 година на разходите за сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване.

Дата на провеждане на обсъждането: 14 декември 2018 година (петък) от 16.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2.

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с проекта на план–сметката на Община Перущица за 2019 година на разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване и проекта на такса битови отпадъци по отделни компоненти.

Предложението до Общински съвет и презентацията са качени в секция Бюджет на страницата на община Перущица.

Предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

16.11.2018