ПОКАНА

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44, Раздел VIII от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г.,изменена с решение №7/26.02.2018г. каним местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 21 март 2019 година (четвъртък) от 15.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2.

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основни показатели на отчета на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

Обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

Материалите за отчета на бюджета са качени в сайта на община Перущица секция Администрация подменю Бюджет и при желание могат да бъдат предоставени на заинтересованите лица на хартия.

Становища могат да се предоставят до 21.03.2019г. в деловодството на Община Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

12.03.2019