Постоянни комисии


I. Постоянна комисия по нормативна уредба, бюджет, финанси, икономика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, концесии и следконцесионен контрол. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 

Председател: 

Иван Димитров Муров

 Членове:

Иванка Ангелова Чинчийкова

Ради Ботев Минчев

Константин Вихъров Витанов

Екатерина Андреева Тошкова

II.    Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм

 

Председател:

Захари Станимиров Захариев

 Членове:

Атанас Иванов Насков

Екатерина Андреева Тошкова

Ради Ботев Минчев

Николай Георгиев Баков

III.    Постояна комисия по устройство на територията, архитектура, градоустройство, благоустройство, строителство, околна среда, пътна мрежа, транспортно обслужване, комуналнадейност, инвестиции, селско и горско стопанство:

 

Председател: 

Йордан Недков Тилев

 Членове:

Рангел Христов Божков

Константин Вихъров Витанов

Костадин Иванов Тотов

Захари Станимиров Захариев

IV.    Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, вероизповедания, обществен ред, жалби и предложения на гражданите, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 

Председател: 

Константин Вихъров Витанов

 Членове:

Николай Георгиев Баков

Йордан Недков Тилев

Георги Рангелов Чакъров

Рангел Христов Божков

V.   Постоянна комисия по евроинтеграция, международни връзки и интеграция на ромското население:

 

Председател: 

 Рангел Христов Божков

 Членове:

 Георги Рангелов Чакъров

 Атанас Иванов Насков

 Иванка Ангелова Чинчийкова

 Костадин Иванов Тотов