Постоянни комисии


I. Постоянна комисия по нормативна уредба, бюджет, финанси, икономика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, концесии и следконцесионен контрол. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 

II.    Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм

  

III.    Постояна комисия по устройство на територията, архитектура, градоустройство, благоустройство, строителство, околна среда, пътна мрежа, транспортно обслужване, комуналнадейност, инвестиции, селско и горско стопанство:

 

IV.    Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, вероизповедания, обществен ред, жалби и предложения на гражданите, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 

V.   Постоянна комисия по евроинтеграция, международни връзки и интеграция на ромското население: