Постоянни комисии


I. Постоянна комисия по нормативна уредба, бюджет, финанси, икономика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, концесии и следконцесионен контрол. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Председател: Елица Иванова Данева

Членове:

Никола Костадинов Янкулов

Елена Димитрова Симеонова

Георги Методиев Злачев

Иван Димитров Муров

 

II.    Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм

Председател: Атанаска Александрова Начева

Членове:

Д-р Атанас Иванов Насков

Лилка Асенова Чолакова

Христо Атанасов Кисимов

Георги Методиев Злачев

  

III.    Постояна комисия по устройство на територията, архитектура, градоустройство, благоустройство, строителство, околна среда, пътна мрежа, транспортно обслужване, комуналнадейност, инвестиции, селско и горско стопанство:

Председател: Никола Костадинов Янкулов

Членове:

Рангел Христов Божков

Васко Христов Даскалов

Д-р Атанас Иванов Насков

Иван Димитров Муров

 

IV.    Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост, вероизповедания, обществен ред, жалби и предложения на гражданите, контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

Председател: Константин Вихъров Витанов

Членове:

Васко Христов Даскалов

Гинка Любенова Косева

Елена Димитрова Симеонова

Христо Атанасов Кисимов

 

V.   Постоянна комисия по евроинтеграция, международни връзки и интеграция на ромското население:

Председател: Рангел Христов Божков

Членове:

Атанаска Александрова Начева

Гинка Любенова Косева

Лилка Асенова Чолакова

Елица Иванова Данева