Председател и съветници

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината. Мандата на настоящите представители обхваща периода 2019 – 2023 година.

Председател на Общински съвет
Екатерина Андреева Тошкова
тел.: 0883 49 49 20

e-mail: obs_perushtitsa@abv.bg

 

Общински съветници

1.  Д-р Атанас Иванов Насков

2.  Георги Рангелов Чакъров
3.  Димитър Стоянов Мишев
4.  Иванка Ангелова Чинчийкова
5.  Иван Димитров Муров

6.  Йордан Недков Тилев
7.  Константин Вихъров Витанов
8.  Костадин Иванов Тотов
9.  Николай Георгиев Баков
10. Ради Ботев Минчев
11. Захари Станимиров Захариев
12. Рангел Христов Божков

 

Общинският съвет има следните функции:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5.  приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
6.  определя размера на местните такси;
7.  приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10.  приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14.  приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
16. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
17. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
18. одобрява символ и печат на общината;
19. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
20. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
21.  упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
В изпълнение на правомощията си  общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.