Приключи програма Предоставяне на топъл обяд

На 30.04.2020 г. приключи проект BG05FMOP001-3.002-0118-C05 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица”. В периода от 07.09.2016 г. до 30.04.2020 г. през социалната услуга са преминали 193 лица от община Перущица.

Всеки работен ден на потребителите се предоставяше топъл обяд, който включваше: супа, основно ястие, хляб и по възможност десерт, като стойността на един храноден на едно лице бе съответно 2.50 лв. Една част от лицата вземаха топлата храна от сградата на Общинско предприятие „Социален патронаж“, а на останалите, които имат затруднения с придвижването, тя им се доставяше до дома. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 от 18 март 2020 г. се предоставя храната по домовете на всички потребители.

Проектът бе финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица и подкрепата на Европейския съюз.

Целта на проекта бе да се намали броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение, като се осигуряваше безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица.

По проект BG05FMOP001-3.002-0118-C05 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица” ежемесечно се предоставяха и съпътстващи услуги: индивидуално консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите.

В резултат от изпълнение на дейностите по проекта бе подобрено качеството на живота и се намали броя на живеещите в бедност лица, като се предоставяше топъл обяд, съобразен с нормите за здравословно и балансирано хранене.

05.05.2020