ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА”

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА”

На 30.11.2017 г. приключи изпълнението на дейностите по проект "Независим живот за гражданите на Перущица", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На нея екипът на проекта представи проекта и всички дейности, извършени в рамките на неговата реализация. Проект "Независим живот за гражданите на Перущица" се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.002-0138-C003.

Основната цел на проекта: Подобряване качествата на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

От друга страна да се предостави възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Специфични цели: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Да се осигури социално включване на зависимите лице в обществения живот и превенция на настаняването им в специализирани институции.

Да се създадат нови работни места в сектора на социалната икономика.

По проекта се предоставяха услугите – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. От Звено за услуги в домашна среда социалния работник предоставяш медицински грижи на потребителите.

От началото на предоставянето на интегрираните услуги по проекта преминаха общо 114 потребители и 37 доставчика – лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. В края на проекта участниците са 82 потребители, за които се грижат 36 доставчика и 1 социален работник, който посещават нуждаещите се потребители по домовете.

Дейностите, заложени и реализирани по проекта, са:

- Организация и управление на проекта. Подбор и напасване на потребители и доставчици на социални услуги.

- Предоставяне на почасови социални услуги в общността и в домашна среда. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка, чрез подкрепа на дейността на Звено за почасова предоставяне на социални услуги.

- Обучение на персонала за предоставяне на услугите.

- Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.

- Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.

- Информация и публичност.

С цел повишаване качеството на социалните услуги в домашна среда, осигурени здравословни и безопасни условия за живот на потребителите и безопасни условия на труд бяха предоставени :

- работно облекло за преките доставчици на социалната услуга.

- санитарни и хигиенни материали, ръкавици и др.

- разработен и предоставен дневник на потребителя.

С цел придобиване на конкретни знания и умения и повишаване на капацитета на доставчиците са проведени : въвеждащо обучение (11 бр. обучени лица и 3 бр. от екипа на звеното), поддържащо обучение (36 бр. доставчици и 2 бр. от екипа на звеното) и надграждащо обучение (36 бр. доставчици и 2 бр. лица от екипа на звеното);

Проведени са 36 групови супервизии, 180 индивидуални супервизии с всеки пряк доставчик на услуги и 2 професионални супервизии на звеното;

Проведени са 81 индивидуални срещи за психологическа подкрепа и специализирани консултации с помощта на външен изпълнител и социален работник от Звеното за услуги с цел подпомагане на социалното включване. Проведени са 2 мотивационни и подкрепящи групови срещи с потребители с цел мотивиране и подкрепа, овладяване на нагласите им и повишаване на личната самооценка;

Улеснен е достъп до здравни услуги и консултации предоставени от социалния работник на Звеното за услуги с провеждането на общо 660 бр. срещи.

Прозрачност и информираност на услугите, на организацията и управлението на доставка на услуги чрез : изработени и монтирани 2 броя табели, изработени 2 броя банера за провеждане на информационни събития и публични срещи; изготвени и раздадени са 500 броя информационни листовки, 200 броя папки за информационни събития; изготвени и раздадени 100 броя информационни брошури, 100 броя тефтери и 100 броя химикали; изработени и раздадени 100 броя плакати размер А3; във в. Марица - 6 броя публикации; публикации на сайта на община Перущица за напредъка на проекта – 20 бр.; организирани и проведени 2 пресконференции ( стартова и заключителна); Мониторинг върху работата на персонала, предоставящ социалните услуги в домашна среда се осъществи, чрез предварително планирани посещения на място в домовете на потребителите на услуги всеки месец. Вътрешният мониторинг се осъществи основно от координатора на Звеното и техническият сътрудник , а при необходимост бяха извършени посещения и от координатора на проекта. При посещението е извършен освен вътрешен контрол на предоставяните услуги, така и социално консултиране. При срещите си потребителите споделят, че са изключително доволни от предоставяните интегрирани услуги. Посочват, че интегрираните услуги подобряват качеството им на живот, спомагат за социалното им интегриране. Намаляване на риска от постъпване в специализирани институции на хора от целевите групи им осигурява едно по-достойно съществуване.

01.12.2017
Документ: